Oko skijanja Ski propisi Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

grbsrb250x188

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim aktivnostima, u zavisnosti od vrste sporta, koje moraju da ispune organizacije za obavljanje sportske delatnosti i sportske organizacije osnovane kao preduzeća, odnosno ustanove (u daljem tekstu: organizacija), da bi mogle da obavljaju sportske delatnosti, odnosno aktivnosti (u daljem tekstu: delatnosti).

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I DELATNOSTI

"Službeni glasnik RS", broj 30 od 18. VI 1999.

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim aktivnostima, u zavisnosti od vrste sporta, koje moraju da ispune organizacije za obavljanje sportske delatnosti i sportske organizacije osnovane kao preduzeća, odnosno ustanove (u daljem tekstu: organizacija), da bi mogle da obavljaju sportske delatnosti, odnosno aktivnosti (u daljem tekstu: delatnosti).

II. USLOVI U POGLEDU STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA

Član 2.

Organizacija može obavljati delatnosti u oblasti sporta ako ima:

1) u radnom odnosu sportskog stručnjaka sa najmanje višim obrazovanjem u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture;

2) u radnom odnosu sportskog stručnjaka sa najmanje II stepenom osposobljenosti, angažovanog na poslovima rekreativnog sporta (kod organizacija za obavljanje sportske delatnosti), odnosno rada sa mlađim kategorijama (kod sportskih organizacija osnovanih kao preduzeće, odnosno ustanova);

3) u radnom odnosu, pored sportskih stručnjaka iz tač. 1. i 2. ovog člana, najmanje jednog sportskog stručnjaka na svakih 360 članova, odnosno korisnika usluga, ukoliko se radi o sportskim aktivnostima iz grupe sportskih igara (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, hokej na ledu, hokej na travi i ragbi), ili jednog sportskog stručnjaka na svakih 180 članova, odnosno korisnika za ostale sportske aktivnosti;

4) u radnom odnosu lice sa sportskim zvanjem organizatora sportskog poslovanja;

5) u radnom odnosu direktora sa sportskim zvanjem sportskog menadžera;

6) u radnom odnosu lica sa odgovarajućim sportskim zvanjem za obavljanje poslova sportskih stručnih usluga (savetodavne i stručne usluge, informativni i propagandni poslovi, istraživačko razvojni rad, sportsko posredovanje i dr.).

Organizacija koja se isključivo bavi delatnošću iznajmljivanja sportske opreme ili sportskim stručnim uslugama, ne mora ispunjavati uslove iz stava 1. tač. 1-3. ovog člana.

III. USLOVI U POGLEDU PROSTORA, ODNOSNO OBJEKTA

Član 3.

Organizacija može obavljati delatnosti u oblasti sporta ako ima:

1) odgovarajući sportski prostor, odnosno objekat sa:

(1) osnovnim prostorijama, odnosno površinama za izvođenje jedne ili više sportskih aktivnosti;

(2) pratećim prostorijama;

(3) instalacijama i odgovarajućom tehničkom opremom;

2) dve poslovne prostorije minimalne površine 15 m2, s pratećim WC.

Za sportove koji nisu sadržani u članu 6. ovog pravilnika primenjuju se u pogledu uslova za prostor, odnosno objekat, sportska pravila odgovarajućeg sporta koja se odnose na uslove za organizovanje takmičenja i prvenstava nacionalnog značaja.

Član 4.

Smatra se da prostor, odnosno objekat ispunjava uslove iz člana 3. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika ako ima:

1) osnovne i prateće prostorije koje ispunjavaju opšte uslove za korišćenje (sanitarno-higijenske, protivpožarne i druge),

2) kod osnovnih prostorija, odnosno površina:

(1) dimenzije koje omogućavaju da se na njemu nesmetano odvija najmanje jedna delatnost, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika;

(2) podlogu od materijala propisanog sportskim pravilima;

(3) pokriven prostor za vežbanje najmanje 4 x 4 m, visine 2,60 m, ili otvoren prostor 10 x 20 m, za obavljanje delatnosti obučavanja u fizičkom vežbanju, razvoja fizičkih sposobnosti, sticanja sportskih navika i rekreativnog sporta, osim delatnosti fitnes centara, bodi bilding i sličnih organizacija,

3) od pratećih prostorija najmanje:

(1) garderobe veličine od jednog kvadratnog metra po jednom korisniku, s tim da su ženske garderobe odvojene od muških garderoba;

(2) umivaonike, sa jednim uređajem za pranje ruku na petnaest korisnika prostora za vežbanje;

(3) prostoriju za sportsku opremu (sprave i rekvizite) odgovarajuće veličine;

(4) kupatilo sa jednim tušem na svaka četiri korisnika prostora za vežbanje, s tim da su kupatila određena za žene odvojena od kupatila za muškarce;

(5) toalet sa po jednim mestom, sa pretprostorom i WC kabinom, na svakih dvadeset korisnika istog pola;

(6) gledališni prostor od najmanje 100 mesta za sedenje, ukoliko se organizacija bavi organizovanjem sportskih priredbi;

4) od instalaciono-tehničkih uređaja:

(1) priključke za vodovodnu (hladna i topla voda), kanalizacionu i električnu mrežu;

(2) instalacije i kapacitete grejnih tela koje omogućavaju da se temperatura u sali sa pratećim prostorijama prilagodi potrebama obavljanja delatnosti, s tim da temperatura u prostoru za vežbanje, garderobi i kupatilu ne može biti niža od 21 stepen;

(3) instalacije rashladnog uređaja u objektima klizališta;

(4) instalacije filterskog postorojenja u objektima bazena i instalacije za zagrevanje vode koje obezbeđuju temperaturu od najmanje 23 stepena;

(5) ventilacione uređaje, odnosno otvore koji obezbeđuju odgovarajući nivo ventilacije, u zavisnosti od vrste delatnosti i planiranog broja učesnika i gledalaca;

(6) protivpožarne uređaje;

(7) razglasne uređaje jačine koja omogućava efikasno korišćenje srazmerno veličini objekta;

(8) instalacije za ravnomerno osvetljavanje zatvorenih delova objekta gde se odvija delatnost, zaštićene od udara, koje emituju svetlost jačine 150 luksa na visini 1 metar od poda, na način kojim se onemogućava stvaranje senki, treperenje i blesak;

5) kompletan pribor i sredstva za pružanje prve pomoći.

Član 5.

Organizacija koja ispunjava uslove iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika i koja ima prostoriju za sportsku opremu odgovarajuće veličine može se baviti iznajmljivanjem sportske opreme.

Organizacija koja ispunjava uslove iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika može se baviti stručnim uslugama u sportu (savetodavne i stručne usluge u oblasti sporta, sportsko posredovanje, istraživačko razvojni rad i dr.).

Član 6.

Osnovne prostorije, odnosno površine sportskog objekta moraju, u zavisnosti od vrste sporta, biti sledećih dimenzija:

1. Atletika

1) Trčanja - hodanje

(1) Staza za trčanje najmanje dužine 400 m, širine 7,32 m sa obeleženim spoljnim i unutrašnjim ivicama i obeleženim startom i ciljem.

2) Skokovi

(1) Skok u vis

- prostor sa zaletištem od najmanje 15 m,

- mekano doskočište (sunđer) dimenzije 5 x 3 x 1 metar,

(2) Skok motkom

- zaletište površina dimenzija 40 x 1,25 m,

- mekano doskočište (sunđer) dimenzije 5 x 3 x 1 metar,

(3) Skok u dalj, troskok

- zaletište površina dimenzija 40 x 1,26 m,

- doskočište jama ispunjena finim peskom dimenzija 8 x 3 m.

3) Bacanja

(1) Bacanje kugle

- bacalište površina dimenzije 15 x 35 m,

- krug za bacanje unutrašnjeg prečnika 2.135 m, oivičen metalnim prstenom debljine 6 mm, 14 mm iznad površine kruga,

(2) Bacanje kladiva

- bacalište travnata površina dimenzija 50 x 100 m,

- krug za bacanje unutrašnjeg prečnika 2.135 m oivičen metalnim prstenom debljine 6 mm, sa gornjom ivicom 14 mm iznad površine kruga,

(3) Bacanje diska

- bacalište travnata površina dimenzija 50 x 100 m,

- krug za bacanje unutrašnjeg prečnika 2,5 m oivičen metalnim obručem debljine 6 mm, sa gornjom ivicom 14 mm, iznad površine kruga,

(4) Bacanje koplja

- bacalište travnata površina dimenzija 50 x 100 m,

- zaletište dužine 30 i širine 4 m,

- kružni luk u nivou zaletišta prečnika 8 m.

4) Višeboj

Uslovi za atletske discipline koje višeboj obuhvata.

2. Bodi bilding

1) Pokriven prostor za vežbanje od minimum 30 m2 korisne površine.

3. Boks, tajlandski boks i kik boks

1) Pokriven prostor dimenzija 15 x 15 m.

4. Dizanje tegova

1) Pokriven prostor za vežbanje od minimum 100 m2 korisne površine.

5. Džudo, kung fu vu šu, kendo

1) Pokriven prostor dimenzija 14 x 14 m.

6. Fitnes

1) Pokriven prostor za vežbanje od minimum 30 m2 korisne površine.

7. Gimnastički sport (muška i ženska sportska gimnastika, ritmičko sportska gimnastika, sportska akrobatika, sportski aerobik, sportovi na elastičnom stolu)

1) Sportska sala dimenzija 10 x 10 m sa najmanjom visinom plafona od 5 m.

8. Jedrenje, kajak, kanu, veslanje, jedrenje na dasci

1) Obezbeđena vodena površina bez prepreka veličine prema pravilima međunarodnih federacija,

2) Hangari - pokriven prostor za smeštaj najmanje deset plovnih objekata,

3) Ponton za porivanje najmanje dva plovna objekta istovremeno.

9. Karate

1) Pokriven prostor dimenzija 10 x 10 m, obeleženo borilište 8 x 8 m.

10. Konjički sport

1) Hipodrom

(1) Staza za galopere najmanje dužine 1,4 kilometra,

(2) Staza za kasačke trke najmanje dužine 1,1 kilometar,

(3) Prostor za smeštaj najmanje deset prepreka dimenzija 50 x 100 m,

(4) Prostor za zagrevanje konja najmanjih dimenzija 20 x 60,

2) Pokriven štalski prostor za smeštaj najmanje deset konja.

11. Kuglanje

1) Jednostazna automatska pokrivena kuglana dužine 27,85 m i širine 1,7 m sa bočnim stranicama najmanje visine 15 cm i odbojnom strunjačom najmanje visine 0,96 m.

12. Mačevanje

1) Pokriveno borilište za "floret" dimenzija 14 x 2 m,

2) Pokriveno borilište za sablju dimenzija 18 x 2 m.

13. Fudbal

1) Travnata ograđena površina dimenzija 50 x 100 m.

14. Hokej na travi

1) Ograđena travnata površina dimenzija 91,40 x 55 m.

15. Košarka

1) Pokriven prostor dimenzija 19 x 32 m sa tavanicom najmanje visine od 7 m.

16. Mali fudbal

1) Travnata, asfaltna ili betonska površina dimenzija 25 x 15 m, u zatvorenom visina plafona najmanje 7 m.

17. Odbojka

1) Pokriven prostor dimenzija 15 x 24 m sa tavanicom najmanje visine od 7 m.

18. Plivanje, sinhrono plivanje

1) Pokriven plivački bazen dimenzija 25 x 12,5 m, najmanje dubine 90 cm, za sinhrono plivanje najmanja dubina 1,80 m.

19. Rukomet

1) Pokriven prostor dimenzija 23 x 44 m sa tavanicom najmanje visine 7 m.

20. Rvanje

1) Pokriven prostor dimenzija 16 x 16 m, borilište kružnog oblika prečnika 12 m, sa podlogom u skladu sa sportskim pravilima.

21. Skijanje - alpske nordijske discipline

1) Pokriven prostor za smeštaj opreme od najmanje 100 m2,

2) Smeštajni prostor za najmanje 30 osoba lociran u blizini skijaškog centra koji raspolaže ski liftom i uspinjačom.

22. Skokovi u vodu

1) Bazen dimenzija 18 x 21 metar, dubine 5 m,

2) Sala za gimnastiku površine 100 m2.

23. Stoni tenis

1) Pokriven prostor dimenzija 15 x 30 m. Borilište ograđeno pokretnom ogradom visine 75 cm.

24. Šah

1) Zatvoren prostor za smeštaj najmanje 5 stolova sa stolicama.

25. Tekvondo

1) Pokriven prostor dimenzija 12 x 12 m sa obeleženim borilištem 8 x 8 m.

26. Tenis

1) Pokriven prostor dimenzija 26 x 15 m.

27. Vaterpolo

1) Pokriven plivački bazen dimenzija 20 x 12 m, najmanje dubine 1,8 m sa tavanicom najmanje visine 7 m.

28. Sportski ples (latinoamerički i klasični)

1) Sala površine 50 m2.

29. Ritmičko sportska gimnastika

1) Sala dimenzija 12 x 12 m.

30. Sportski aerobik

1) Sala površine 50 m2.

IV. USLOVI U POGLEDU SPORTSKE OPREME

Član 7.

Organizacija može obavljati delatnosti u oblasti sporta ako ima odgovarajuću sportsku opremu, u skladu sa članom 9. ovog pravilnika.

Za sportove koji nisu sadržani u članu 9. ovog pravilnika primenjuju se u pogledu uslova za sportsku opremu, sportska pravila odgovarajućeg sporta koja se odnose na uslove za organizovanje takmičenja i prvenstava nacionalnog značaja.

Smatra se da je pokretna ili ugrađena sportska oprema odgovarajuća ako ispunjava uslove koji se traže standardima za sportsku opremu.

Član 8.

Organizacija se može baviti obučavanjem u fizičkom vežbanju, razvojem fizičkih sposobnosti, sticanjem sportskih navika i rekreativnim sportom, osim delatnosti fitnes centara, bodi bilding i sličnih organizacija, pod uslovom da ima opremu određenu namenom prostora za vežbanje.

Član 9.

Organizacija treba da ima, u zavisnosti od vrste sporta, sledeću opremu:

1. Atletika

1) Trčanja - hodanje

(1) Osam kompleta startnih blokova,

(2) 80 prepona promenjive visine u skladu sa pravilima atletskih takmičenja,

(3) Osam štafetnih palica dužine 280 mm, obima 120 mm i najmanje težine 50 gr.

2) Skokovi

(1) Skok u vis

- dva stalka za letvicu 0,1 metar iznad najveće moguće visine skoka,

- dva držača letvice,

- dve letvice dimenzija dužine 3,98 m, prečnika 29 mm, težine 2 kg sa jednom ravnom pljosnatom površinom,

- oprema za merenje visine;

(2) Skok motkom

- kutija za ubod motke dimenzija 600 x 150 x 200 mm,

- dva stalka za letvicu sa držačima letvice visine 0,5 m iznad najveće moguće visine skoka,

- dve letvice dimenzija dužine 4,48 m, težine 2,25 kg,

- pet motki za skok proizvoljne dužine,

- oprema za merenje visine;

(3) Skok u dalj, troskok

- odskočna daska sa plastelinom,

- oprema za merenje: metalna pantljika, vizir, markacije,

- ravnača za pesak.

3) Bacanja

(1) Bacanje kugle

- kružni segment sa unutrašnjom ivicom dužine 1,21 metar, širine 122 mm, visine 98 mm,

- pet + pet gvozdenih kugli: žene prečnika 95 mm, težine 4 kg; muškarci prečnika 110 mm i težine 7,270 kg,

- oprema za merenje: metalna pantljika dužine 25 m, markacije;

(2) Bacanje kladiva

- pet kladiva sastavljenih iz tri dela dužine 1,175 mm i težine 7.260 kg,

- zaštitna mreža u obliku latiničnog slova U od neprobojnog elastičnog materijala dimenzija širine 5,5 m sa dve pomoćne ploče,

- oprema za merenje: metalna pantljika dužine 100 m, markacije;

(3) Bacanje diska

- pet + pet diskova oivičenih metalnim prstenom okruglih ivica dimenzija žene prečnika 188 mm, debljine 37 mm, težine 1 kg muškarci prečnika 219 mm, debljine 44 mm, težine 2 kg,

- zaštitna mreža u obliku latiničnog slova U od neprobojnog elastičnog materijala dimenzija širine 6 i visine 4 m,

- oprema za merenje: metalna pantljika dužine 100 m, markacije;

(4) Bacanje koplja

- pet + pet kopalja za bacanje dimenzija žene dužine 2,20 m, težine 600 gr, prečnika u najdebljem delu 20 mm muškarci 2,60 m, težine 800 gr, prečnika u najdebljem delu 25 mm,

- oprema za merenje: metalna pantljika dužine 100 m, markacije.

4) Višeboj

Uslovi za atletske discipline koje višeboj obuhvata.

2. Biciklizam

1) pet trkačkih bicikla,

2) pokriven prostor ostava za bicikle,

3) priručni servis za održavanje i opravku opreme,

4) prevozno sredstvo automobil - kombi za transport opreme i pružanje pomoći.

3. Bodi bilding

1) Jedna olimpijska garnitura tegova od 200 kg,

2) Jedan podijum od drveta dimenzija 2 x 2 m i visine 10 cm,

3) Jedna ili više kombinovanih ili samostalnih trenažera za razvoj snage na kojima u jednom trenutku može da vežba 6 sportista, a namenjenim najmanje za tretman sledećih mišićnih grupa: plantarnih opružača, opružača i pregibača u zglobu kolena, odvodioca i privodioca u zglobu kuka, opružača i pregibača u zglobu lakta,

4) Dve kose klupe sa stolicama,

5) Jedna mašina za ravno vučenje tegova,

6) Jedna stolica za polučučnjeve,

7) Pet stalaka za tegove sa mogućnošću odlaganja šipke sa tegovima na različitim visinama,

8) Jedne švedske lestve zidne,

9) Jedno gimnastičko vratilo,

10) Dva zidna ogledala dimenzija 2 x 2 m,

11) 40 jednoručnih tegova "bučica",

12) Deset manjih garnitura tegova od 100 kg,

13) Ploče razne veličine ukupne težine do 500 kg,

14) Pet pari "ježeva" za odlaganje ploča.

4. Boks, tajlandski boks i kik boks

1) Ring omeđen sa svih strana sa tri reda konopaca prečnika 5 sm jedan iznad drugog - prvi na visini od 40 cm od poda, drugi na 80 cm i treći na visini od 130 cm. Konopci su na sredini svake strane povezani gazom širine 4 cm. Konopci na stranama ringa dugi su najmanje 490 cm, u uglovima pričvršćeni za stubove udaljene najmanje 30 cm. Pod ringa mora biti od čvrstih dasaka najmanje debljine 3 cm prekrivenih filcom i ciradom koja prelazi najmanje 50 cm sa svake strane konopaca,

2) Dve stolice na uglovima ringa na dijagonali za odmor sportista,

3) Pet pari rukavica od 10 unci težine 310 gr,

4) Pet zaštitnih kaciga.

5. Dizanje tegova

1) Dve olimpijske garniture tegova od 200 kg,

2) Jedan podijum drvo dimenzija 3 x 3 m i visine 10 cm,

3) Tri kose klupe sa stolicama,

4) Jedna mašina za ravno vučenje tegova,

5) Dve stolice za polučučnjeve,

6) Pet stalaka za tegove sa mogućnošću odlaganja šipke sa tegovima na različitim visinama,

7) Dve švedske lestve zidne,

8) Jedno gimnastičko vratilo,

9) Jedno zidno ogledalo dimenzija 2 x 2 m,

10) 20 jednoručnih tegova "bučica",

11) Deset manjih garnitura tegova od 100 kg,

12) Ploče razne veličine ukupne težine do 500 kg,

13) Pet pari "ježeva" za odlaganje ploča.

6. Džudo, kung fu vu šu, kendo

1) Tatami strunjače za prekrivanje prostora dimenzija 14 x 14 m,

2) Jedan crveni i jedan beli pojas,

3) Signalizacija po dve zastavice žute i plave boje, jedno zvono.

7. Fitnes

1) Jedna olimpijska garnitura tegova od 200 kg,

2) Jedan podijum od drveta dimenzija 2 x 2 m i visine 10 cm,

3) Jedan ili više kombinovanih ili samostalnih trenažera za razvoj snage na kojima u jednom trenutku može da vežba 6 sportista, a namenjenim najmanje za tretman sledećih mišićnih grupa: plantarnih opružača, opružača i pregibača u zglobu kolena, odvodioca i privodioca u zglobu kuka, opružača i pregibača u zglobu lakta,

4) Dve kose klupe sa stolicama,

5) Jedna mašina za ravno vučenje tegova,

6) Jedna stolica za polučučnjeve,

7) Dva stalka za tegove sa mogućnošću odlaganja šipke sa tegovima na različitim visinama,

8) Jedne švedske lestve zidne,

9) Jedno gimnastičko vratilo,

10) Jedno zidno ogledalo dimenzija 2 x 2 m,

11) 20 Jednoručnih tegova "bučica",

12) Pet manjih garnitura tegova od 100 kg,

13) Ploče razne veličine ukupne težine do 300 kg,

14) Tri para "ježeva" za odlaganje ploča,

15) Tri sprave za aerobno vežbanje (bicikl, pokretna traka, penjalica, simulacija veslanja, ili slično),

16) Deset strunjača dimenzija 100 x 60 cm.

8. Gimnastički sport (muška i ženska sportska gimnastika, ritmičko sportska gimnastika, sportska akrobatika, sportski aerobik, sportovi na elastičnom stolu)

1) Zavisno od vrste gimnastičke discipline oprema i rekviziti predviđena međunarodnim pravilima gimnastičkog sporta.

9. Jedrenje, kajak, kanu, veslanje, jedrenje na dasci

1) Najmanje tri plovna objekta po vrsti sportske discipline.

10. Karate

1) Oprema predviđena sportskim pravilima.

11. Konjički sport

1) Jednu garnituru od najmanje deset preponskih prepreka,

2) Start mašina i merni uređaji.

12. Kuglanje

1) Dve garniture čunjeva 2 x 9. Težina čunjeva 1.720 gr, visina 400 mm, sa srednim čunjem težine 1.750 gr i visine 430 mm,

2) Dve garniture kugli prečnika 160 mm, težine 2.818 gr,

3) Daska položnica dužine 5,5 m,

4) Čelična pantljika dužine 30 m, libela, šabloni za merenje čunjeva i kugli, džepna vaga i vrećica za merenje čunjeva i kugli.

13. Mačevanje

1) Dva "floreta" sa kuglicom na vrhu i mačem dužine 110 cm, sečivom od 90 cm, ukupne težine 1200 gr,

2) Dve sablje dužine 105 cm sa rukohvatom, sečivom od 85 cm i maksimalne težine 500 gr,

3) Dve garniture odeće i obuće sa rukavicama.

14. Fudbal

1) Dve konstrukcije fudbalskih golova dimenzija 7,32 x 2,44 m sa mrežama,

2) Deset fudbalskih lopti obima 68 cm i težine 410 gr.

15. Hokej na travi

1) Dve konstrukcije golova dimenzija 3,66 x 2,14 m,

2) Pet lopti presvučenih kožom obima 22,40 cm i težine 156 gr,

3) 40 palica od drveta dužine 90 cm, težine 340 gr i debljine 5,08 cm.

16. Košarka

1) Dve konstrukcije koševa,

2) Deset košarkaških lopti obima 78 cm i težine 650 gr.

17. Mali fudbal

1) Dve konstrukcije gola sa mrežom dimenzija 2 x 2,80 m,

2) Pet fudbalskih lopti obima 82 cm i težine 290 gr.

18. Odbojka

1) Odbojkaška mreža dimenzija 1 x 9,5 m sa stalcima, antenom i zatezačima,

2) Deset odbojkaških lopti obima 65 cm i težine 260 gr.

19. Plivanje, sinhrono plivanje

1) Šest startnih bokova.

20. Rukomet

1) Dve konstrukcije rukometnih golova sa mrežom dimenzija 3 x 2 m,

2) Deset rukometnih lopti: žene - obima 54 cm i težine 325 gr; muškarci - obima 58 cm i težine 425 gr.

21. Rvanje

1) Oprema u skladu sa sportskim pravilima.

22. Skijanje - alpske nordijske discipline

1) Oprema u skladu sa sportskim pravilima.

23. Skokovi u vodu

1) Elastična daska podignuta na visni 1 m i 3 m iznad nivoa vode,

2) Fiksne platforme dužine 6 i širine 2 m, postavljene na visinama od 5 m, 7,5 m i 10 m iznad površine vode.

24. Stoni tenis

1) Stonoteniski sto dimenzija 274 x 152,5 cm, podignut od poda 76 cm,

2) Mreža okomito postavljena po širini stola na stalcima na visini od 15,25 cm,

3) Četiri para reketa u skladu sa sportskim pravilima,

4) 20 loptica od celuloida prečnika 37,2 cm i težine 2,40 gr.

25. Šah

1) Pet garnitura stolova sa po dve stolice,

2) Pet kompleta šahovskih figura sa šahovskim tablama,

3) Pet šahovskih časovnika.

26. Tekvondo

1) Pet oklopa za grudi,

2) Pet zaštitnih kaciga za glavu.

27. Tenis

1) Mreža razapeta na dva stuba visine 106,68 cm a na sredini visoka 91,44 cm, pantljikom pričvršćena za podlogu,

2) Četiri reketa sa razapetom mrežom dužine 68,08 cm i težine 368,5 gr,

3) 20 okruglih tenis loptica bez šavova, 6,25 cm, težine 56,69 gr.

28. Vaterpolo

1) Dve konstrukcije plivajućih golova sa mrežom dimenzija 3 x 0,90 m,

2) Deset vaterpolo lopti od nepromočivog materijala, bez šavova obima 68 cm i težine 400 gr,

3) Dve garniture kapica različite boje sa brojevima veličine 10 cm.

29. Sportski ples (latinoamerički i klasični)

1) Muzički stub sa odgovarajućim zvučnicima,

2) Ripstol (štap za balet).

30. Ritmičko sportska gimnastika

1) Muzički uređaj odgovarajuće jačine,

2) Po deset sprava (vijača, lopta, obručevi, čunjevi, trake),

3) Ripstol (štap za balet).

31. Sportski aerobik

1) Muzički uređaj odgovarajuće jačine,

2) Ripstol (štap za balet).

V. USLOVI U POGLEDU OSIGURANJA BEZBEDNOSTI

Član 10.

Organizacija može obavljati delatnosti organizovanja sportskih priredbi, obučavanja u fizičkom vežbanju, razvoja fizičkih sposobnosti i sticanja sportskih navika u određenoj vrsti sporta, ukoliko u cilju osiguranja bezbednosti sportista i drugih lica preduzme, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima, mere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete i mere kojima se na povećane rizike utiče, a naročito:

1. u sportskom prostoru, odnosno objektu jasno istakne upozorenja na neuobičajene rizike koji prate obavljanje delatnosti (table sa upozoravajućim natpisima, isticanje poznatih simbola za opasnost, označavanje kategorije sportskog objekta i dr.);

2. u sportskom prostoru, odnosno objektu jasno istakne zabrane koje treba da spreče približavanje rizičnom području ili određenom izvoru rizika;

3. u sportskom prostoru, odnosno objektu jasno istakne obaveštenja i uputstva koja treba da spreče da se neiskusni sportista izloži tipičnim rizicima opasnih sportskih aktivnosti, odnosno da sebe ili drugog povredi pogrešnim korišćenjem uređaja i opreme, ili postupcima koji su u neskladu sa sportskim pravilima;

4. jasno označi prostor namenjen za obavljanje sportske aktivnosti;

5. obezbedi osvetljenje prostora namenjenog za obavljanje delatnosti u meri potrebnoj da se pravovremeno i potpuno uoče svi neuobičajeni rizici, ukoliko se delatnost obavlja i u uslovima smanjene vidljivosti;

6. obezbedi sigurnost, putem pravilno postavljenih i obučenih redara ili na drugi odgovarajući način, lica koja su povezana sa obavljanjem delatnosti;

7. obezbedi prisustvo vatrogasne službe ukoliko postoji opasnost izbijanja požara za vreme obavljanja aktivnosti;

8. obezbedi prisustvo lekara, odnosno hitne pomoći ukoliko postoji mogućnost težih povreda sportista i drugih lica za vreme izvođenja sportskih aktivnosti;

9. obezbedi da se prostor namenjen za gledaoce nalazi na bezbednom rastojanju od prostora na kome se obavlja sportska aktivnost, uz dodatno postavljanje prepreka ili angažovanje službe obezbeđenja, ili da se između prostora namenjenog za gledaoce i onog na kome se obavlja sportska aktivnost postavi odgovarajuća ograda;

10. ne dopusti korišćenje sportskog prostora, odnosno objekta ili opreme sportisti koji očigledno nije dovoljno sposoban za izvođenje određene sportske aktivnosti;

11. obezbedi za vreme obavljanja delatnosti u plivačkom bazenu veličine do 300 m2 stalno prisustvo najmanje dva spasioca za vreme obavljanja sportsko rekreativnih aktivnosti i aktivnosti obučavanja, odnosno jednog za vreme obavljanja ostalih sportskih aktivnosti;

12. obezbedi za vreme obavljanja delatnosti u plivačkom bazenu veličine do 1.500 m2 stalno prisustvo najmanje tri spasioca za vreme obavljanja sportsko rekreativnih aktivnosti i aktivnosti obučavanja, odnosno dva za vreme obavljanja ostalih sportskih aktivnosti;

13. obezbedi za vreme obavljanja delatnosti u plivačkom bazenu stalno prisustvo najmanje tri spasioca za vreme obavljanja sportsko rekreativnih aktivnosti i aktivnosti obučavanja, odnosno dva za vreme obavljanja ostalih sportskih aktivnosti, na svakih 1.500 m2 površine bazena;

14. obezbedi za vreme obavljanja sportskih aktivnosti na javnim kupalištima prisustvo najmanje jednog spasioca na svakih 50 m dužine obale i najmanje jednog spasioca u čamcu na svakih 200 m obale.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti u oblasti fizičke kulture ("Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije", broj 2/84).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

ski patrol2 600x400
Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i...

sl redari 300x200
Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA...

kopkop 600x400
Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara,...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbsrb250x188
Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti     ...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...

grbcg250x188
Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja,...