Oko skijanja Ski propisi Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

grbsrb250x188

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti

 

 


 

            Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o javnim  preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 - ispravka) i člana 5. stav 2. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/2006),

             Vlada donosi

  O D L U K U

o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti

  Član 1.

             Osniva se Javno preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti.

            Osnivač Javnog preduzeća iz stava 1. ovog člana je Republika Srbija u čije ime osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11.

 Član 2.

             Javno preduzeće za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti, posluje pod sledećim poslovnim imenom: Javno preduzeće "Skijališta Srbije" (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

            Skraćeno poslovno ime Javnog preduzeća je JP "Skijališta Srbije".

 Član 3.

             Sedište Javnog preduzeća je u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26.

 Član 4.

             Delatnost Javnog preduzeća je upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti.

            Delatnost iz stava 1. ovog člana obuhvata sledeće poslove: vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji skijališta i objekata planinskog turizma; organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, opremanju i zaštiti skijališta; pribavljanje i upravljanje prostorima pogodnim za uređenje skijališta; korišćenje skijališta, odnosno prostora kojim upravlja u zimskom i letnjem periodu (organizovanje i kontrola naplate naknade za upotrebu skijališta, pružanje usluga na skijalištu i sl.); zaštita skijališta, odnosno prostora kojim upravlja; ustupanje radova na obeležavanju i održavanju skijališta; organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom skijališta; vođenje evidencije o skijalištima; planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite skijališta; obeležavanje i postavljanje signalizacije na skijalištu; upravljanje građevinskim zemljištem, komunalnom, saobraćajnom, turističkom i drugom infrastrukturom na teritoriji skijališta, odnosno prostora pogodnog za uređenje skijališta, ukoliko mu je povereno u skladu sa zakonom; osiguranje bezbednosti i reda na skijalištu; davanje u zakup ili na korišćenje prostora, opreme ili objekata kojima upravlja; organizovanje studijsko – istraživačkih radova u oblasti razvoja skijališta i planinskog turizma.

            Javno preduzeće obavlja i druge delatnosti utvrđene statutom u skladu sa zakonom.

            Javno preduzeće obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane delatnosti.

            Vlada (u daljem tekstu: osnivač) i Javno preduzeće mogu pojedina prava i obaveze u obavljanju delatnosti iz stava 1. ovog člana urediti ugovorom u skladu sa zakonom.

 Član 5.

             Javno preduzeće je dužno da obezbedi: trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje, korišćenje i zaštitu javnih skijališta, kao i drugih posebno uređenih površina namenjenih za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti.

            Javno preduzeće je, pri obavljanju delatnosti, dužno da se stara o zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

            Javno preduzeće odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog skijališta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog skijališta propisanih zakonom kojim se uređuju javna skijališta, odnosno zbog izvođenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvođenja.

 Član 6.

             Sredstva za osnivanje i rad Javnog preduzeća čine novčana sredstva u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara, kao i suvlasništvo Republike Srbije od 69,100% idealnih delova fiksne četvorosedne žičare «Pančićev vrh» u turističkom centru «Suvo rudište» - Nacionalni park Kopaonik.

            Javna skijališta odnosno prostori pogodni za uređenje javnih skijališta kojima upravlja Javno preduzeće, kao dobrima čije je korišćenje odnosno izgradnja od opšteg interesa, u svojini su Republike Srbije.

            Javna skijališta odnosno prostori pogodni za uređenje javnih skijališta iz stava 3. ovog člana Javno preduzeće može dati korisniku u zakup na vremenski period koji ne može biti duži od amortizacionog perioda postrojenja.

 Član 7.

             Javno preduzeće donosi srednjoročni plan izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih skijališta i godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji javnih skijališta, uz saglasnost osnivača.

            Izveštaj o realizaciji programa iz stava 1. ovog člana, u delu koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju javnih skijališta, Javno preduzeće dostavlja osnivaču preko ministarstva nadležnog za poslove turizma, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

            Javno preduzeće donosi i godišnji program poslovanja za narednu godinu na koji saglasnost daje osnivač na predlog ministarstva nadležnog za poslove turizma.

            Program iz stava 3. ovog člana Javno preduzeće dostavlja nadležnom ministarstvu najkasnije do kraja oktobra tekuće godine.

 Član 8.

             Sredstva za investiciona ulaganja za izgradnju i rekonstrukciju javnih skijališta obezbeđju se iz:

            1) budžeta Republike Srbije, utvrđena posebno za ovu namenu;
            2) iz kredita,
            3) iz prihoda ostvarenih redovnom delatnošću i
            4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

 Član 9.

             Javno preduzeće posluje po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom.

            Dobit Javnog preduzeća, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

            Deo sredstava po osnovu dobiti usmerava se osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

 Član 10.

             Javno preduzeće, u okviru obavljanja svojih delatnosti, stiče i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:

            1) prihoda ostvarenih redovnom delatnošću;
            2) finansijskih kredita;
            3) ulaganja domaćih i stranih lica;
            4) budžeta Republike Srbije;
            5) drugih izvora u skladu sa zakonom.

  Član 11.

            Organi Javnog preduzeća jesu:
            1) upravni odbor;
            2) generalni direktor; i
            3) nadzorni odbor.

Član 12.

            Upravni odbor Javnog preduzeća ima devet članova koji se imenuju na period od četiri godine.

            Predsednika, zamenika predsednika i članove upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač.

            Predsednika, zamenika predsednika i četiri člana upravnog odbora predlaže ministar nadležan za poslove turizma.

            Tri člana upravnog odbora predlažu se iz reda zaposlenih na način utvrđen statutom.

Član 13.

            Upravni odbor:

            1) utvrđuje poslovnu politiku;
            2) donosi statut Javnog preduzeća;
            3) donosi srednjoročni plan izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih skijališta, godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji javnih skijališta i godišnji program poslovanja;
           4) donosi odluku o visini cena usluga;
           5) donosi akt kojim propisuje metodologiju brojanja i kontrole korisnika žičara i ski liftova i vođenja podataka o prebrojanim korisnicima žičara i ski liftova na javnim skijalištima;
           6) usvaja izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća, periodični i godišnji finansijski izveštaj;
           7) odlučuje o raspodeli dobiti;
           8) odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Javnog preduzeća;
           9) donosi odluke o ulaganju kapitala;
         10) donosi plan javnih nabavki;
         11) utvrđuje visinu naknada za davanje u zakup javnih skijališta odnosno prostora pogodnih za uređenje javnih skijališta iz člana 6. Zakona o javnim skijalištima;
         12) donosi investicione programe i kriterijume za investiciona ulaganja;
         13) odlučuje o načinu i uslovima korišćenja zemljišta na kom se nalazi deo javnog skijališta a koje po izgradnji ili rekonstrukciji javnog skijalilšta nije u direktnoj funkciji izgrađenog ili rekonstruisanog javnog skijališta;
         14) odlučuje o osnivanju zavisnih društava kapitala;
         15) odlučuje o izdavanju, prodaji i kupovini akcija, kao i prodaji udela u Javnom preduzeću ili kupovini udela u drugom preduzeću, odnosno privrednom društvu;
         16) vrši i druge poslove utvrđene statutom u skladu sa zakonom.

            Odluke iz stava 1. tač. 2), 3), 4), 7), 8), 9), 11), 14) i 15) ovog člana upravni odbor donosi uz saglasnost osnivača.

Član 14.

            Generalni direktor Javnog preduzeća:

            1) predstavlja i zastupa Javno preduzeće;
            2) organizuje u rukovodi  procesom rada i vodi poslovanje Javnog preduzeća;
            3) odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća;
            4) predlaže srednjoročni plan izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih skijalilšta, godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji javnih skijalilšta, godišnji program poslovanja, plan javnih nabavki, akt kojim se propisuje metodologija brojanja i kontrole korisnika žičara i ski liftova i vođenja podataka o prebrojanim korisnicima žičara i ski liftova na javnim skijalištima, visinu naknade za davanje u zakup javnih skijališta odnosno prostora pogodnih za uređenje javnih skijališta, način i uslove korišćenja zemljišta na kom se nalazi deo javnog skijališta a koje po izgradnji ili rekonstrukciji javnog skijalilšta nije u direktnoj funkciji izgrađenog ili rekonstruisanog javnog skijališta; i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
           5) donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
           6) podnosi finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i godišnji obračun;
           7) izvršava odluke upravnog odobra;
           8) vrši i druge poslove određene zakonom, ovom odlukom, statutom i kolektivnim ugovorom.

            Generalnog direktora imenuje i razrešava osnivač na period od četiri godine.

Član 15.

            Predsednik, zamenik predsednika, članovi upravnog odbora i generalni direktor Javnog preduzeća, vrše svoje funkcije u interesu Javnog preduzeća i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika, poštujući interese osnivača i prava zaposlenih.

Član 16

            Nadzorni odbor Javnog preduzeća ima tri člana koji se imenuju na period od četiri godine.

            Predsednika i članove nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač.

            Predsednika i jednog člana nadzornog odbora predlaže ministar nadležan za poslove turizma iz reda stručnjaka u oblasti finansija i prava.

            Jedan član nadzornog odbora predlaže se iz reda zaposlenih na način utvrđen statutom.

Član 17.

            Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem Javnog preduzeća, pregleda godšnji izveštaj, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti.

            O rezultatima nadzora u pismenom obliku, Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje obaveštava osnivača.

            Izveštaj iz stava 2. ovog člana nadzorni odbor istovremeno dostavlja upravnom odboru.

Član 18.

            Javno preduzeće zastupa generalni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

            Generalni direktor, uz saglasnost upravnog odbora, može dati i opozvati prokuru, u skladu sa zakonom.

Član 19.

            Statutom Javnog preduzeća uređuju se: poslovno ime i sedište Javnog preduzeća; delatnost Javnog preduzeća, zastupanje; način raspoređivanja dobiti i pokriće gubitaka; rezerve; organi Javnog preduzeća i imenovanje, razrešenje i delokrug organa Javnog preduzeća; opšti akt i način njihovog donošenja; prava, obaveze i odgovornosti organa Javnog preduzeća; način statusnih promena Javnog preduzeća; pečat i štambilj; zaštita životne sredine i druga pitanja značajna za rad i poslovanje Javnog preduzeća i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u Javnom preduzeću.

Član 20.

            U Javnom preduzeću pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za organizovanje štrajka, kolektivnim ugovorom i aktom osnivača o minimumu procesa rada.

Član 21.

U slučaju da se u javnom preduzeću ne obezbede uslovi za ostvarivanje minimuma procesa rada, ministarstvo nadležno za poslove turizma preduzeće neophodne mere ako oceni da mogu nastupiti štetne posledice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice:

           1) uvođenje radne obaveze;
           2) angažovanje radnika iz drugih tehničko – tehnoloških sisitema i drugih radnika;
           3) pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti direktora i predsednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća.

Član 22.

            Javno preduzeće počinje sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata.

Član 23. 

            Vlada će imenovati predsednika, zamenika predsednika, članove upravnog odbora i generalnog direktora Javnog preduzeća najkasnije do 15. jula 2006. godine.

            Upravni odbor doneće statut Javnog preduzeća u roku od 15 dana od dana imenovanja.

Član 24.

            Vlada će imenovati predsednika i članove nadzornog odbora Javnog preduzeća u roku od 30 dana od dana početka rada Javnog preduzeća.

Član 25.

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku RS.

 05 broj:       

U Beogradu, 08.06.2006. godine

V L A D A                       PREDSEDNIK

 

Beograd, Jun 2006. godine
(Sl.glasnik RS br.49 od 08.06.2006.)


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

ski patrol2 600x400
Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i...

sl redari 300x200
Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA...

kopkop 600x400
Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara,...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...

grbcg250x188
Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja,...