Oko skijanja Ski propisi Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

sl redari 300x200

PRAVILNIK
O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA
("Sl. glasnik RS", br. 4/2011, 56/2012 i 2/2015)

Ovim pravilnikom propisuju se način i program polaganja ispita za redara, način i postupak sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgled i način izdavanja legitimacije redara.

 

PRAVILNIK
O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA
("Sl. glasnik RS", br. 4/2011, 56/2012 i 2/2015)


I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i program polaganja ispita za redara, način i postupak sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu (u daljem tekstu: redara) i izgled i način izdavanja legitimacije redara (u daljem tekstu: legitimacija).
 
II NAČIN I PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA REDARA

Član 2

Ispit za redara polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita za redara, koju obrazuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar). Komisija za polaganje ispita za redara (u daljem tekstu: komisija) ima predsednika, dva člana i sekretara, koji imaju zamenike. Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije, predlažu po jednog člana komisije. Administrativno-stručne poslove za komisiju obavlja sekretar. Predsedniku, članovima i sekretaru pripada naknada za rad u komisiji, čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju komisije.

Član 3

Članovi komisije moraju da imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Članovi komisije koje predlažu Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije mora da imaju licencu izdatu od strane sportske organizacije koja vrši stručno osposobljavanje u oblasti skijaškog sporta, upisane u Registar sportskih organizacija koji vodi ministarstvo nadležno za poslove sporta (u daljem tekstu: registar).

Član 4

Ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo) raspisuje oglas na koji se mogu prijaviti zainteresovana lica za polaganje ispita za redara.

Oglas iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: predmet oglasa, rokove za podnošenje prijava, sadržinu prijave, dokaze koji se podnose uz prijavu, iznos troškova polaganja ispita, broj računa na koji se uplaćuje iznos troškova polaganja ispita i druge podatke od značaja za polaganje ispita za redara.

Član 5

Troškove polaganja ispita snosi lice koje polaže ispit za redara na skijalištu (u daljem tekstu: kandidat).

Troškovi iz stava 1. ovog člana plaćaju se posebno za polaganje predmeta Poznavanje ovlašćenja i dužnosti redara na skijalištu i posebno za polaganje predmeta Poznavanje skijanja, na način uređen ovim pravilnikom.

Član 6

Pismena prijava za polaganje stručnog ispita za redara na skijalištu sadrži:
1) ime, očevo ime i prezime kandidata;
2) datum i mesto rođenja kandidata;
2a) jedinstveni matični broj građana;
3) vrstu školske spreme i smer koji je kandidat završio;
4) fotokopiju dokumenta sa fotografijom kojim se dokazuje lični identitet;
5) uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova redara na skijalištu (posebna zdravstvena sposobnost);
6) dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita za redara na skijalištu.

Član 7

Ispit za redara polaže se po programu koji obuhvata sledeće predmete:
1) Poznavanje ovlašćenja i dužnosti redara na skijalištu;
2) Poznavanje skijanja.
Kandidat koji ima licencu izdatu od strane sportske organizacije koja vrši stručno osposobljavanje u oblasti skijaškog sporta i koja je upisana u registar, ne mora da polaže predmet Poznavanja skijanja.

Član 8

Predmet Poznavanje ovlašćenja i dužnosti redara na skijalištu obuhvata gradivo koje se odnosi na poznavanje zakona i podzakonskih akata kojim se uređuju javna skijališta a naročito u vezi sa:
1) merama bezbednosti i redom na skijalištu;
2) dužnostima i ovlašćenjima redara na skijalištu;
3) pravilima o redu na skijalištu (ponašanje skijaša i drugih lica na skijalištu);
4) pravilima korišćenja žičara i ski-liftova na skijalištu;
5) skijaškim nesrećama;
6) sredstvima prevoza na skijalištu;
7) sadržinom, izgledom i mestom postavljanja znakova i signalizacije na skijalištu;
8) korišćenjem i radom skijališta;
9) prestankom rada žičara i ski-liftova;
10) opominjanjem i udaljenjem lica sa skijališta;
11) obezbeđivanjem opasnih mesta na skijalištu;
12) osnovama ovlašćenja i odgovornosti turističke inspekcije na skijalištu.

Član 9

Predmet Poznavanje ovlašćenja i dužnosti redara na skijalištu polaže se pismeno i usmeno. Usmeni deo ispita se polaže nakon položenog pismenog dela.

Član 10
 
Predmet Poznavanje skijanja može da polaže kandidat, koji je prethodno položio ispit iz predmeta Poznavanje ovlašćenja i dužnosti redara na skijalištu.

Član 11

Program poznavanja skijanja obuhvata sledeće gradivo:
1) poznavanje i rukovanje opremom za skijanje;
3) poznavanje oblika i tehnika skijanja (alpsko skijanje, snoubording, telemark);
4) poznavanje uređenja i pripremanja ski-staza.
5) (brisana)

Član 12

Predmet Poznavanje skijanja obuhvata proveru umešnosti u skijanju kandidata, po kriterijumima određenim važećim programom nadležnog sportskog saveza.

Član 13

Polaganje ispita iz predmeta Poznavanje skijanja se vrši na skijalištu na teritoriji Republike Srbije, u mestu i u vreme koje odredi komisija.

Član 14

Uspeh kandidata na stručnom ispitu za svaki predmet i konačan uspeh ocenjuje se ocenom"položio" ili "nije položio". Konačan uspeh kandidata na stručnom ispitu utvrđuje komisija. Ako kandidat ne položi predmet Poznavanje skijanja, smatra se da nije položio ispit.

Član 15

Započeto polaganje stručnog ispita može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga bio sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita. Komisija donosi odluku o odlaganju stručnog ispita. Odlaganje ispita ne može biti duže od tri meseca.

Član 16

O polaganju ispita vodi se zapisnik u koji se unose podaci o sastavu komisije, kandidatu, sadržini polaganja ispita i dobijenoj oceni kandidata. Zapisnik potpisuju predsednik, članovi komisija i sekretar.
 
III STICANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU

Član 17

Na osnovu zapisnika o polaganju ispita za redara, kandidatu se izdaje uverenje o položenom ispitu. Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) naziv ministarstva koje izdaje uverenje;
2) propis na osnovu koga se izdaje uverenje;
3) ime, prezime, datum i mesto rođenja kandidata;
3a) datum položenog ispita;
4) broj, datum i mesto izdavanja uverenja.
 
Član 18

Uverenje o položenom ispitu za redara ministarstvo izdaje na zahtev kandidata. Izdavanjem uverenja o položenom ispitu, kandidat stiče ovlašćenje za obavljanje poslova redara.

IV IZGLED I NAČIN IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA

Član 19

Obrazac legitimacije je pravougaonog oblika, veličine 71 x 101 mm, izrađen je od PVC materijala sa zaštitnim slojem laminata, čija je prednja strana i poleđina u osnovi svetlosive boje, prekrivene kombinacijom više nijansi plave boje.

Član 20

Prednja strana legitimacije sadrži:
1) u gornjem delu, u sredini, Mali grb Republike Srbije;
2) ispod Malog grba, na sredini, tekst - "REPUBLIKA SRBIJA", ispod njega: liniju na kojoj se upisuje naziv ministarstva nadležnog za poslove turizma, ispod nje tekst: "LEGITIMACIJA", ispod njega tekst: "REDARA NA SKIJALIŠTU", ispod njega tekst: "Indentity card of ski resort attendant";
3) ispod teksta iz tačke 2) ovog člana, sa leve strane je: linija za ispisivanje imena, ispod nje tekst: "Ime/First Name:", ispod njega: linija za ispisivanje prezimena, ispod nje tekst: "Prezime/Last Name", ispod njega: linija za potpis ovlašćenog lica, ispod nje tekst: "Ovlašćeno lice";
4) ispod teksta iz tačke 2) ovog člana, sa desne strane, nalazi se mesto za fotografiju formata 25 x 35 mm, preko koje se u donjem levom uglu utiskuje pečat ministarstva.

Poleđina legitimacije redara sadrži:
1) u gornjem delu, u sredini tekst: "OVLAŠĆENJA REDARA NA SKIJALIŠTU";
2) ispod teksta "OVLAŠĆENJA REDARA NA SKIJALIŠTU" odštampan je tekst sledeće sadržine: "Redar je u vršenju svojih dužnosti, ovlašćen da održava red na skijalištu u skladu sa članom 54. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06).", ispod njega tekst: "Broj legitimacije/Licence number" i u produžetku linija za ispisivanje broja legitimacije;
3) na levoj strani ispod teksta "Broj legitimacije/Licence number", je linija za ispisivanje datuma izdavanja i tekst: "Datum izdavanja";
4) na desnoj strani je linija za ispisivanje mesta izdavanja i tekst: "Mesto izdavanja".

Član 21

Legitimaciju redara izdaje ministarstvo, u cilju dokazivanja svojstva ovlašćenog lica za obavljanje poslova redara na skijalištu.

Član 22

Zahtev za izdavanje legitimacije redara sadrži: 1) ime, očevo ime i prezime podnosioca zahteva; 2) datum i mesto rođenja podnosioca zahteva; 3) uverenje o položenom ispitu za obavljanje poslova redara na skijalištu. 4) (brisana)

Član 23

Izdata legitimacija prestaje da važi ako legitimacija bude izgubljena ili oštećena tako da se ne može koristiti, ili na drugi način postane neupotrebljiva. Evidenciju o izdatim, zamenjenim i nevažećim legitimacijama redara vodi ministarstvo.

Član 24

Legitimacija redara se izdaje na Obrascu 1 - Obrazac legitimacije redara na skijalištu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 25

(Brisan)

Član 26

Za pripremu polaganja ispita za redara na skijalištu koriste se sledeći pravni izvori:
1) Zakon o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11 - dr. zakon i 93/12);
2) Zakon o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06).

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

----

Obrazac 1. OBRAZAC LEGITIMACIJE REDARA NA SKIJALIŠTU


---------------------------------

Preuzmite . PDF fajl ovog pravilnika

 


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

ski patrol2 600x400
Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i...

kopkop 600x400
Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara,...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbsrb250x188
Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti     ...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...

grbcg250x188
Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja,...