Oko skijanja Ski propisi Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

Srbija: Pravilnik o službi spasavanja

ski patrol2 600x400

Na osnovu člana 50. Zakona o javnim skijalištima ("Službeni glasnik RS", broj 46/06), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja i ministar omladine i sporta sporazumno donose:

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i obeležavanja službe spasavanja
( "Službeni glasniku RS", br. 53/2010 )

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i obeležavanja službe spasavanja
( "Službeni glasniku RS", br. 53/2010 )


I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, opreme i obeležavanja službe spasavanja.

II. PROSTOR ZA RAD SLUŽBE SPASAVANJA

Član 2.

Pod prostorom za rad službe spasavanja, u smislu ovog pravilnika, smatraju se: prostor u kome je sedište službe spasavanja; pomoćne prostorije za smeštaj opreme; prostor za pružanje prve pomoći (privremeno do transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu) povređenom ili naglo obolelom skijašu; osmatračnice za nadziranje stanja na ski-stazi.

Član 3.

Pomoćne prostorije za smeštaj opreme raspoređuju se na javnom skijalištu na način kojim se:

1) spasiocima omogućava prihvat povređenih skijaša sa ski-staza u što kraćem roku;
2) omogućava transport povređenog skijaša za najmanje 30 minuta do sedišta službe spašavanja, heliodroma ili najbliže ambulante.

Član 4.

Prostor za pružanje prve pomoći i privremeno, do transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, zadržavanje povređenog ili naglo obolelog skijaša mora da:

1) je lako uočljiv i označen;
2) je na pristupačnom mestu;
3) je zagrejan;
4) ima toplu vodu;
5) ima sanitarni čvor kao sastavni deo prostora ili u neposrednoj blizini tog prostora;
6) ima ormane za smeštaj opreme i sredstava za pružanje hitne medicinske pomoći;
7) ima prostoriju za potrebne medicinske intervencije;
8) ima prostoriju sa najmanje dva ležaja za privremeni smeštaj povređenih ili iznenada obolelih skijaša sa ormanom, stolom i dve stolice;
9) ima telefon sa direktnom vezom sa upravom javnog skijališta i telefonskim govornicama koje su raspoređene na javnom skijalištu;
10) ima obezbeđena nosila za povređene sa dva kompleta tople odeće. Predprostor i podovi u prostorijama moraju biti presvučeni materijalima koji se lako čiste.

Član 5.

Osmatračnice za nadziranje stanja na ski-stazi postavljaju se na mestima sa dobrim pregledom ski-staze i na posebno rizičnim mestima.

III. OPREMA SLUŽBE SPASAVANJA

Član 6.

Oprema službe spasavanja sastoji se od:

1) kompleta opreme i sredstava za hitnu medicinsku pomoć;
2) kompleta opreme za spasavanje od snežnih nanosa;
3) kompleta opreme za spasavanje skijaša sa žičara;
4) prenosnih uređaja za vezu (radio stanice).

Oprema iz stava 1. ovog ovog člana obezbeđuje se u propisanom obimu i ispravnom stanju.

Član 7.

Komplet opreme i sredstava za hitnu medicinsku pomoć mora da sadrži:

1) sredstva za imobilizaciju (komplet šina i udlage);
2) daske za prenos lica sa povredom kičme;
3) hvataljke za krvne sudove;
4) pamučne i gumene poveske;
5) kompresivne i prve zavoje, zavoje raznih veličina;
) trouglu maramu, medicinske flastere, vatu, gazu;
7) spasilačke saonice sa dvojnom ekstezivnom upornicom, jastukom, spasilačkom vrećom ili drugim odgovarajućim sredstvima za zaštitu od hladnoće;
8) priručnu apoteku;
9) nosila.

Priručna apoteka iz stava 1. tačka 8) ovog člana mora da sadrži:

1) anti-šok sredstva;
2) parenteralne analgetike;
3) konorarne vazodilatore;
4) kardiotonike;
5) bronhodilatore;
6) sedative;
7) analgetske sprejeve;
8) vatu;
9) zavoje;
10) medicinski alkohol ili drugo dezinfekciono sredstvo;
11) špriceve i igle za jednokratnu upotrebu.

Član 8.

Komplet opreme za spasavanje od snežnih nanosa ili lavina mora da sadrži:

1) svetiljke ili drugo sredstvo za osvetljavanje;
2) gorivo za paljenje vatre za označavanje smera vetra helikopteru;
3) konopac ili najlon 40 m x 9 - 11 mm;
4) konopac 4,5 m x 7 mm;
5) lopate za sneg;
6) elektronske sprave za traženje zatrpanih u snegu;
7) - nema stavke-
8) sekiru;
9) lavinske sonde;
10) termos bocu od jednog litra;
11) kacige sa svetiljkama;
12) markirne zastavice za namet;
13) megafon;
14) pištaljke;
15) raketne pištolje sa kompletom raketa, crvene, bele i zelene boje;
16) kompas.

Količina opreme iz stava 1. ovog pravilnika mora biti dovoljna za rad i funkcionisanje javnog skijališta.

Član 9.

Komplet opreme za spasavanje skijaša sa žičara sastoji se iz:

1) transportnog sredstva za svaku žičaru;
2) uređaja i sredstava za kojima se omogućava pristup pokretnim sredstvima prevoza (kabine, sedežnice) na žičari i izvlačenje korisnika nezavisno od vremenskih uslova.

Transportno sredstvo iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti opremljeno prikladnom, spasilačkom vrećom ili sa drugim sličnim pomoćnim sredstvom za zaštitu od hladnoće. Komplet opreme za spasavanje skijaša sa žičara, po jednom kompletu, određuje se u zavisnosti od:
 
1) konfiguracije terena na trasi žičare;
2) visine transportnog užeta žičare od terena trase žičare;
3) dužine transportne linije žičare;
4) broja linijskih stubova na liniji žičare od polazne do izlazne stanice žičare;
5) raspona između dva linijska stuba na liniji žičare;
6) broja i vrste prevoznih sredstava;
7) mogućnosti saradnje skijaša koje se spasava.

 Član 10.

Prenosnim uređajima za vezu (radio stanice) mora biti omogućena komunikacija spasilaca na području javnog skijališta.

IV. OBELEŽAVANJE SLUŽBE SPASAVANJA

Član 11.
Prostor za rad službe spasavanja obeležava se oznakom: "OBAVEŠTAJNA TAČKA".

Oznaka iz stava 1. ovog člana je pravougaonog oblika, u osnovi žute boje, na kome je u uglovima ispisan tekst: "UPOZORENJE" i tekst koji upućuje na ponašanje u slučaju nesreće, na srpskom i engleskom jeziku. U sredini oznake nalazi se krug plave boje, na kome je belom bojom ispisan tekst: "SLUŽBA SPASAVANJA" na srpskom i engleskom jeziku, a u krugu na polju bele boje nalazi se krst crvene boje.

Član 12.

Za vreme obavljanja poslova spašavanja, spasioci nose jednoobraznu odeću sa uočljivim natpisom: "SLUŽBA SPASAVANJA".

Ako spasilačku službu na javnom skijalištu obavljaju članovi gorske službe spasavanja, ta lica na rukavu nose oznaku gorske službe spasavanja, koji je kružnog oblika, prečnika 80 mm, sa okvirom plave boje, debljine 15 mm u kome je belim slovima, ćiriličkim pismom, ispisano: "GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA SRBIJE". Unutrašnjost oznake je kružnog oblika, prečnika 50 mm, bele boje, sa crvenim krstom debljine linija 15 mm i sa ilustracijom runolista bele boje preko krsta.

Član 13.

Lica koja su angažovana za pružanje hitne medicinske pomoći na javnom skijalištu, za vreme dežurstva na rukavu nose belu traku sa crvenim krstom i moraju imati komunikacione uređaje koji omogućavaju vezu sa celokupnim skijaškim objektom.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

---------------------------------

Preuzmite . PDF fajl ovog pravilnika


Srodne strane
masterstaraa
Master planovi planinskih turističkih centara

Preuzmite .PDF fajlove master planova planinskih turističkih centara u Srbiji i okruženju:          

skijaliste640x389
Pojam skijališta i ski centra

Javna skijališta i skijaški centri predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbedno i kvalitetno pružanje...

Verb4
Turističko uređenje skijališta i ski centara

Javna skijališta predstavljaju jedne od najznačajnijih turističkih mjesta turistički uređenih i organizovanih na način da omogućiju bezbjedno i kvalitetno pružanje usluga i zadovoljavanje...

grbsrb250x188
Srbija: Zakon o Javnim skijalištima

Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za skijalište

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta (*"Sl. glasnik RS", br. 46/2011*) Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi...

znakovi 300x200a
Srbija: Pravilnik o znakovima na skijalištu

PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011) Ovim pravilnikom bliže se uređuju, znakovi koji se postavljaju na skijalištima i stazama,...

sl redari 300x200
Srbija: Pravilnik o redaru na skijalištu

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA...

kopkop 600x400
Srbija: Zakon o žičarama za transport lica

Skupština Srbije usvojila je 28. aprila 2015. Zakon o žičarama za transport lica, koji uređuje uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje žičara,...

grbsrb250x188
Srbija: Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim...

skisuiputstvo
Uslovi za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte

U slučaju nastupanja okolnosti usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može Skijalištima Srbije...

grbsrb250x188
Odluka o osnivanju JP "Skijališta Srbije"

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti     ...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o Javnim smučarskim terenima

Ovim pravilnikom uređuju se pojam i sadržaj javnog smučarskog terena, njegovo uređenje i korišćenje, znakovi na smučarskim terenima, prava i obaveze smučara, organizovanje...

grbrsrb250x188
Republika Srpska: Pravilnik o uređenju, obilježavanju i održavanju skijališta

Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i...

grbcg250x188
Crna Gora: Pravilnik o uslovima korišćebha skijaških terena

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge na skijaškim terenima (u daljem tekstu: davaoci usluga) dužni su ispuniti uslove u pogledu uređenja,...