Publikacije Diplomski i stručni radovi o skijanju Stručni članci na temu SKIJANJE

Stručni članci na temu SKIJANJE

scindex2

Pogledajte koji su to stručni članci indeksirani na temu SKIJANJE u srpskom nacionalnom citatnom indeksu - SCIndeks.

SCIndeks je srpski nacionalni citatni indeks, razvijen da služi kao dopuna međunarodnim (Thompson-ISI) citatnim indeksima. Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera.

 Doprinos razvijenosti motoričkih sposobnosti kod savladavanja skijaške tehnike
Vjekoslav Cigrovski, Igor Božic, i Nikola Prlenda
SportLogia, Vol. 8, Issue 2, Banja Luka, Decembar 2012

 

Sažetak
"Cilj ovog istraživanja je da analizira kako nastavnici fizickog vaspitanja u Portugalu organizuju svoju nastavu, uzimajuci u obzir razlicite nastavne modele. Osim toga, pokušali smo da shvatimo postojeci odnos izmedu toga u praksi, nastavnikovog vlastitog iskustva, formiranih stavova i uticaja završenog obrazovanja u ovoj struci, odnosno postojeceg odnosa izmedu pedagoškog rada i habitusa, posmatranog kao proizvoda istorijskih okolnosti, kao i definisanih pricipa empirijskih saznanja u grupnoj i pojedinacnoj praksi u specificnim kontekstima..."

 Kompleks vežbi za poboljšanje snage i pokretljivosti u funkciji prevencije povreda u skijanju

Božić Dragojle K.
Uzdanica (Jagodina), vol. 7, br. 1, str. 173-183, 2010

 

Sažetak
Cilj ovog rada je da se adekvatnim izborom preporuče kompleksi vežbi koji će svojim pozitivnim efektima uticati na poboljšanje snage i pokretljivosti ljubitelja skijanja svih uzrasta. Nedovoljna fizička pripremljenost je večiti problem koji prati sve uzraste. Fizička priprema prvenstveno podrazumeva adekvatnu pripremljenost mišićne regije označene kao najodgovornije za uspešno savladavanje skijanja. Program vežbi je prilagođen, kako školskom i studentskom, tako isto i svim kategorijama rekreativaca od početnika do naprednih skijaša. Pošlo se od konstatacije da je mišićna snaga nogu i kukova najbitnija za usvajanje tehnike i samo skijanje. Pored kompleksa za poboljšanje snage nogu, ponuđen je i kompleks vežbi za poboljšanje pokretljivosti opružača i pregibača nogu. Vežbe su primenljive za sve koji se u toku godine ne bave fizičkom aktivnošću i opšta ideja je da svi skijaši dobiju program priprema, kao najuspešniju preventivu povreda u skijanju.

 Da li je efikasniji način podučavanja alpskog skijanja bez primene plužne skijaške tehnike?
Cigrovski Vjekoslav, Matković Bojan1i Matković Branka
SportLogia, Vol. 6, Issue 2, Banja Luka, Decembar 2010

 

Sažetak
"The aim of our research was to define the most efficient 7-day alpine-ski learning program for the ski-beginners. The research included 126 alpine ski naïve students, randomized into two equally-sized groups, at the study start not differing according to morphological characteristics or motor abilities..."Studenti fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i njihovi stavovi u vezi predmeta aktivnosti u prirodi - skijanje
Radosav Saša, Krsmanović Tijana, Cvetković Milan
Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 519-523, 2008

Sažetak
Na uzorku od 191 studenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, različitog pola, koji su pohađali nastavu iz predmeta aktivnosti u prirodi u toku školske 2000/2001. godine (62 studenta i studentkinje), školske 2001/2002. godine (44 studenta i studentkinje) i školske 2002/2003. godine (85 studenata i studentkinja), bila je primenjena Likertova skala za procenu stavova o uslovima, sadržaju, organizaciji i operacionalizaciji nastave iz predmeta Aktivnosti u prirodi - skijanje. Cilj istraživanja bio je da se, na osnovu dobijenih rezultata istraživanja stavova studenata u odnosu na predmet Aktivnosti u prirodi - skijanje, može izvršiti nova i, ili, korigovati dosadašnja konceptualizacija, organizacija i operacionalizacija nastave logorovanja. Najveća vrednost skala sastoji se u tome, da se putem većeg broja subjektivnih stavova ispitanika, dobije što veća objektivna vrednost. Dobijeni rezultati pomogli su konceptualizaciji nastave.

 Komparativna analiza funkcionalnih sposobnosti mladih alpskih skijaša i skijašica
Stojanović Toplica, Nurković Nermin
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 311-318, 2007

Sažetak
Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u morfološkom statusu dečaka i devojčica koji se aktivno bave alpskim skijanjem. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 16 skijaša i 8 skijašica Smučarskog kluba "Niš" iz Niša. Istraživanjem je obuhvaćeno 17 morfoloških mera koje su merene po metodologiji koju preporučuje Internacionalni biološki program. Rezultati istraživanja su pokazali da je razlika u morfološkom statusu selekcionisanih skijaša i skijašica izražena kod većine merenih varijabli, ali te razlike nisu i statistički značajne. Statistički značajne razlike su evidentirane u debljini kožnih nabora na nadlaktici, leđima i trbuhu i da su one kod skijašica većih numeričkih vrednosti u merenim tačkama nego kod skijaša. Utvrđene statistički značajne razlike slične su i razlikama koje postoje između dečaka i devojčica koji se ne bave organizovanim oblicima fizičkih aktivnosti. U ostalim merenim antropometrijskim varijablama imamo identične vrednosti kao u populaciji koja se ne bavi organizovanim fizičkim aktivnostima.

 Komparativna analiza morfološkog statusa dečaka i devojčica koje se aktivo bave alpskim skijanjem
Nurković Nermin, Stojanović Toplica
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 319-325, 2007

Sažetak
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde razlike funkcionalnog odgovora kardiovaskularnog sistema na opterećenje na uzorku od 16 skijaša i 8 skijašica Smučarskog kluba "Niš" iz Niša. U istraživanju je primenjeno 9 testova funkcionalnih sposobnosti, i to tri testa frekvencije rada srca, tri testa sistolnog i tri testa dijastolnog arterijskog krvnog pritiska. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da frekvencija pulsa u mini kod skijaša iznosi 79,38 udara u minuti, a kod skijašica 88 udara/min, nakon petominutnog opterećenja kod skijaša je isti iznosio 145 u/min., a kod skijašica 166,5 u/min., a nakon jednominutnog odmora posle opterećenja kod skijaša je frekvencija pulsa iznosila 93,63 u/min., a kod skijašica 121,13 u/min. I pored identičnih aerobnih opterećenja, dobijeni rezultati u ovom istraživanju pokazuju da su vrednosti frekvencije rada srca nakon petominutnog opterećenja i jednominutnog odmora posle opterećenja skijašica statistički značajno veće u odnosu na ove vrednosti kod skijaša i to na nivou od 0.05. Dobijeni rezultati ukazuju da je neophodno, da kod osoba različitih polova, koje se aktivno bave organizovanim oblicima fizičkih aktivnosti treba voditi računa о doziranju opterećenja.

 Komparacija različitih modela za učenje pralelnog zavoja u alpskom skijanju
Stojanović Toplica, Joksimović Aleksandar, Aceski Aleksandar
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 285-298, 2007

Sažetak
Sa ciljem da damo prikaz istraživačkog rada koji ispituje optimalnost izbora i redosleda predvežbi u procesu obučavanja, u ovom radu je izvršena komparacija dva različita modela predvežbi za učenje paralelnog zavoja koje su dali različiti autori. Na osnovu analize rezultata, može da se konstatuje da su oba modela predvežbi u saglasnosti sa metodičko-didaktičkim principima ali da je model predvežbi koje je dao A. Simovski optimalniji i metodološki bolje postavljen. Ostvarujući zadatak ovog istraživanja, koji je bio da na naučnoj osnovi dokažemo koji je od modela za obučavanje paralelnog zavoja bolji, dali smo i mali doprinos u unapređenju prakse u skijanju. Ovakav vid istraživačkog rada može da da veliki doprinos u unapređenju metodike obučavanja motornih navika i u ostalim sportovima, kao i u oblasti fizičkog vaspitanja.Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata Policijske akademije

Dopsaj Milivoj, Jocić Dragan, Blagojević Miroljub, Vučković Goran
Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 289-300, 2004

 

Sažetak
Skijanje pripada skupu veština koje se u okviru sistema obuke izučava na visoko obrazovnim institucijama MUP RS. Planom i programom SFO I na Policijskoj akademiji (PA) predviđeno je da se osnovna obuka u skijanju realizuje mentorskim radom u toku dvanaest nastavnih dana, obimom od šest nastavnih časova dnevno. Nakon tako intenzivne obuke, poslednjeg dana studenti polažu kolokvijum, tj. imaju proveru nivoa obučenosti svakog pojedinca nakon koje studenti dobijaju odgovarajuću ocenu. Cilj rada je bio da izvrši validaciju tri različita ekspertska metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata PA. Korišćeni metodi su: 1 - metod mentorskog ocenjivanja, 2 - metod ocenjivanja od strane ekspertske komisije, 3 - metod koji je sublimirao prva dva metoda tj. sumarna prosečna ocena mentora i ekspertske komisije kao integralna mera procene. U istraživanju je učestvovalo 207 studenata PA. Rezultati su pokazali da su sva tri metoda na generalnom nivou pedagoški prihvatljiva sa nivoom informativnosti ocene u rasponu od 84.62 do 96.59%. U odnosu na ispitivane metode, pedagoški najprihvatljivija je treća metoda, sa apsolutno najinformativnijom ocenom na nivou od 94.93 do 96.59%, i sa najmanjim nivoom greške procene od 3.41 do 5.03%. Dobijeni rezultati dozvoljavaju zaključak da se dati, treći, metod predloži kao pedagoški metod izbora za upotrebu u praksi u svrhu provere usvojenosti aktuelnog nivoa osnovne obučenosti studenata PA u skijanju.

 Povezanost uspešnosti savladavanja osnovne obuke u skijanju sa dimenzijama izometrijske mišićne sile opružača nogu kod studenata Policijske akademije
Dopsaj Milivoj, Milošević Milenko, Blagojević Miroljub
Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 1, str. 43-57, 2003

Sažetak
Predmet istraživanja je definisanje povezanosti između uspešnosti savladavanja osnovne obuke u skijanju kod studenata Policijske akademije i dimenzija izometrijske mišićne sile mišića opružača nogu. Uzorak ispitanika se sastojao od 183 studenta Policijske akademije (Uzrast = 20.100.50 godina, TV = 1.8140.005 cm, TM = 78.427.29 kg) bez prethodnog znanja skijanja. Kriterijsku varijablu je predstavljala ocena studenta dobijena na završnom ispitu iz skijanja, dok su sistem od 29 prediktorskih varijabli predstavljale karakteristike izometrijske sile mišića opružača nogu kojima je procenjivan nivo maksimalne sile na 10% od 10 do 100% od Fmax (NogeF10% - NogeF100%), intenzitet ispoljavanja sile na 10% od 10 do 100% od Fmax (NogeRFD10% - NogeRFD100%) i indeks procene brzine uključenja motornih jedinica na svakih 10% realizovane sile (NogeC10% - NogeC90%). Prediktori su statistički značajno opisali kriterijum sa 10.30% objašnjenja zajedničke varijanse (R2=0.103, Fratio=3.114, pvalue=0.0037). Od pojedinačnih varijabli kriterijum su statistički značajno opisale po dve varijable kojima je procenjivan nivo maksimalne sile na 20 i 30% od Fmax (NogeF20% i NogeF20%), brzina uključenja motornih jedinica na 50 i 60% od Fmax (NogeC50% i NogeC60%) i intenzitet ispoljavanja sile na 60 i 70% od Fmax (NogeRFD60% i NogeRFD70%). Na osnovu dobijenih rezultata definisana je jednačina predikcije kriterija (uspešnost obuke skijanja) sa greškom procene od  0.82 ocene. Dobijena formula jednačine predikcije modela ima sledeći oblik: Ocena = 8.03238 - 0.301976*NogeF20% + 0.198425*NogeF30% + 0.161689*NogeC50% - 0.564403*NogeC60% + 0.00319422*NogeRFD60% - 0.00232235*NogeRFD70%.

 


SCIndeks je srpski nacionalni citatni indeks, razvijen da služi kao dopuna međunarodnim (Thompson-ISI) citatnim indeksima. Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored osnovnih opisa članaka, baza sadrži sažetke radova i sve citirane reference (metapodaci). Članci objavljeni u časopisima koji su postigli određeni nivo kvaliteta i prihvatili otvoreni pristup kao režim publikovanja dodatno su predstavljeni u vidu punog teksta.

 


Srodne strane
Diplomski rad Andreja Lazovi 2004300x200
Diplomski rad - Andreja Lazović - 2004

          *Andreja Lazović*, profesor fizičke kulture i licencirani učitelj skijanja.           Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vasipitanja u Beogradu na temi "Racionalizacija metodskog...

aleksa dipl naslov 300x200
Diplomski rad - Aleksandar Marković - 2010

Autor diplomskog rada: *Aleksandar Marković * Naslov: *Istorijski razvoj skijanja*             Od nastanka do 2010. godine, sa osvrtom na početke skijanja u Srbiji Odbranjen...

diplomskimdj2012300x200
Diplomski rad - Marko Đorđević - 2012

*Marko Đorđević* - aktivni pripadnik Gorske službe spasavanja Srbije. E-mail: mdjordjevic2805@gmail.com[mailto:mdjordjevic2805@gmail.com] Marko Ðordević je rođen 28.05.1988 godine u Užicu. Diplomirao je na Fakultetu za...

dipl 300x200
Diplomski rad - Predrag Milošević - 2014

Autor diplomskog rada: *Predrag Milošević * Naslov: *Analiza incidencije povređivanja na osnovu evidencije Gorske službe spasavanja Srbije na uređenim skijaškim terenima ski centra...

RobertRopret 300x200
Robert Ropret - Stručni članci na temu SKIJANJE 2009-2019

Stručni članci na temu skijanja i zimskih sportova čiji je autor Vanredni profesor *Robert Ropret*, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje...

Analiza lanca vrednostiKopaonikdisertacija2019 naslov600
Doktorska disertacija - Goran Stefanović, 2019

Autor doktorskog rada: *Goran Stefanović* Naslov: *Analiza lanca vrednosti turističke destinacije Kopaonik* Odbranjen na:  Univerzitet Sigidunum u Beogradu,  2019. Mentor: prof.dr Slobodan Čerović Pruzmite: Doktorski...

Sadraj Konferencija X 1 300x200
Stručni članak: Analiza modela organizovanja škole skijanja, 2014

Stručni članak:  *Analiza modela organizovanja škole skijanja* Autori:* Rasim Lakota*,* Ifet Mahmutović*,* Izet Bajramović*, *Eldin Jelešković*,* Haris Alić*,* Denis Čaušević* Fakultet sporta i telesnog odgoja,...

1936pravilovojnosmucarskeutakmiceznacka370x225
Počeci i razvoj organizovanog skijaškog sporta u vojsci SHS/Jugoslavije

Stručni članak:  *Počeci i razvoj organizovanog skijaškog sporta u vojsci SHS/Jugoslavije*                         The Beginnings and Development of Skiing in the Army of the Kingdom...

Restauracije erodiranih ski 2 300x200
Restauracija erodiranih površina u ski-centrima Srbije

GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA, BEOGRAD, 2009, br. 100, str. 31-54 Ratko Ristić Boris Radić Nevena Vasilјević *RESTAURACIJA ERODIRANIH POVRŠINA  U SKI-CENTRIMA SRBIJE*

zbornikradova2014300x200
Stručni članak: Metodički model za poduku skijaškog dinamičkog zavoja, 2014

Stručni članak: Metodički model za poduku skijaškog dinamičkog zavoja, 2014 Autori: Danijela Kuna, Sanjin Džajić Publikovano u: Zborniku radova sa 4. međunarodne konferencije...

sportski logos2015 300x200
Stručni članak: Utjecaj motoričkih sposobnosti na osnovnr elemente alpskog skijanja, 2015

Stručni članak: UTJECAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA OSNOVNE ELEMENTE ALPSKOG SKIJANJA KOD STUDENATA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Autori: Rasim Lakota, Damir Hrnjić           Fakultet...