Vesti Kopaonik - Izmena Prostornog plana i projekat osnežavanja novih staza

Kopaonik - Izmena Prostornog plana i projekat osnežavanja novih staza

Kopaonik | 13.08.2019. | Skijališta Srbije
kop plam 1000x608

U toku je realizacija Javne nabavke za usluge dopune Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik. U toku sprovođenja dosadašnjeg plana uočena je potreba i prostorno-tehničke mogućnosti unapređenja planiranog sistema skijališta.

Takođe, predmet javne nabavke je izrada projektne dokumentacije sistema za veštačko osnežavanje novih staza sa priklјučkom na postojeći sistem osnežavanja.

U obuhvatu izmena i dopuna Prostornog plana je:
 
1. Zona Treska i planirano povezivanje sa vikend naselјem
Imajući u vidu novu izgradnju na  terenu (saobraćajnica, turistički  kompleks) i složenost pitanja povezivanja gusto i disperzivno izgrađenog naselјa, pokazalo se kao optimalno rešenje da se iznad naselјa, izgradi jedna žičara - ski lift i razvije skijalište u blizini naselјa. Području većim delom nije obraslo šumom.

2. Lokacija Pančić - Duboka
Nova instalacija, žičara - ski lift, sa ski poligonom; kojom bi se povećala brzina uvođenja skijaša u skijalište, čime bi se povećala bezbednost (smanjile gužve i povređivanje) i bolјe povezao i aktivirao istočni deo skijališta. Na lokaciji preovlađuju livadske deonice.

3. Lokacija Duboka 2
Nova ski staza, kojom bi se povećala iskorišćenost žičare i aktivirao nedovolјno iskorišćen deo skijališta, a sve u skladu sa uslovima terena.

4. Lokacija Karaman (Jaram)
Istočno  od postojećeg ski lifta bi se planirala nova instalacija sa pratećim ski stazama. Ovim  bi se  razvilo skijalište u zoni planiranih turističkih kompleksa na lokaciji Jaram. Sa povećanjem ponude bi se aktivirao deo skijališta, koji se sada najviše koristi za preskijavanje.

5. Obezbeđivanje planskih uslova za dalјu efikasnu realizaciju javnog skijališta i ostale potrebne izmene u cilјu usklađivanja kapaciteta i optimalnog funkcionisanja skijališta.  Razmatranje mogućnosti i ukoliko se steknu uslovi definisanje lokacije nove tehničke baze skijališta.Za potrebe dalјeg razvoja skijaškog centra Kopaonik, JP Skijališta  Srbije je predvidelo osnežavanje novih ski staza – Gvozdac, Krčmar, Karaman greben i Pančić. Ovom javnom nabavkom obuhvaćena je i izrada  projektne dokumentacije sistema za veštačko osnežavanje novih ski staza sa priklјučkom na postojeći sistem za veštačko osnežavanje na Kopaoniku:

Ski staza Gvozdac
Obuhvata dva kraka, 19a i 19b, u okviru zaštićenog prirodnog dobra Nacionalni park Kopaonik. Ski staza 19a je dužine oko 1100 m', a ski staza 19b je dužine oko 780 m'. Na tom pojasu teren je dosta strm, tako da su ski staze podužnog nagiba do 60% i spadaju u crne staze.  

Ski staza Krčmar
Dužina trase ski staze Krčmar, čije je izvođenje u toku, iznosi oko 1500 m, širina duž cele deonice je oko 40 m. Nagib staze prati pad terena koliko je moguće i iznosi od 10,85 do 37,35%. Poprečni nagib staze je 2-10%, a ukupna površina je oko 83.930,5 m2.

Ski staza Karaman greben
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staza Karaman-greben 1 i Karaman-greben 2 u čije su dužine oko 683 m i 362 m. Širina ski staza duž cele deonice je 40 m, a podužni nagib ski staza je promenlјiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 6,00% do 21,42%. Generalno, niveleta je prilagođena postojećoj konfiguraciji, pri čemu  su zemlјani radovi svedeni na najmanju moguću meru.
Poprečni nagib ski staza je 2-6%. Poprečni pad ski staza je takođe prilagođen uslovima lokacije, odnosno lokalno je projektovan na način da se što više prilagodi postojećoj konfiguraciji u cilјu smanjenja zemlјanih radova.  

Ski staza Pančić
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staze Pančić čija je dužina oko 554 m. Širina ski staze duž cele deonice je 40 m, a podužni nagib ski staze je promenlјiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 10,92% do 30,67%. Generalno, niveleta je prilagođena postojećoj konfiguraciji, pri čemu su zemlјani radovi svedeni na najmanju moguću meru. Poprečni nagib ski staze je 2-6%. Poprečni pad ski staze je takođe prilagođen uslovima lokacije, odnosno lokalno je projektovan na način da se što više prilagodi postojećoj konfiguraciji u cilјu smanjenja zemlјanih radova.  

Sistem veštačkog osnežavanja mora biti projektovan tako da budu prilagođen prethodno projektovanim i izgrađenim stazama na terenu i postojećem sistemu za veštačko osnežavanje.

Karakteristike ski staza predviđenih za osnežavanje
Redni broj      Staza      N. visina poč.   N.visina završ.     Dužina    Širina   Površina
                                              m/nv      m/nv                m         m      m2
1  Gvozdac –  Ski staza 19a      1914     1560                1100       40    44,000
2  Gvozdac –  Ski staza 19b      1880     1560                 780       40     31,200
3  Ski staza - Krčmar                 1650     1975               1500       40     60,000
4  Karaman-greben 1                 1854     1742                 683        40    27,320
5  Karaman-greben 2                 1800     1772                 362        40    14,480
6  Pančić                                    1907     1794                 554        40    22,160


Javna nabavka za ove usluge, koju je raspisalo Javno preduzeće Skijališta Srbije, je u toku, a izbor najboljeg ponuđača se očekuje krajem avgusta 2019.

 

Galerija slika

Komentari