Ski Centri Bosna i Hercegovina Bjelašnica Dalji razvoj ski centra Bjelašnica

Dalji razvoj ski centra Bjelašnica

b

Čitav prostor Igmana i Bjelašnice se tretira kao jedinstvena planinska stanica sa kompletnom turističkom ponudom tokom cijele godine. Razvoj te stanice je planiran na dva lokaliteta i to Babin Do – Bjelašnica i Veliko polje – Igman.

Osnovni punkt zimske rekreacije predstavlja zona skijališta vrh Bjelašnice – Babin Do sa stazama spusta, slaloma, i veleslaloma koje bi opsluživali objekti vertikalnog transporta (dvije žičare i šesnaest ski liftova).

Proširenje osnovne zone planirano je prema masivu Šiljak sa ciljnim prostorima u Štinjem dolu i Donjoj Grkarici i predstavlja veoma povoljne terene za alpsko skijanje.

Uz uvažavanje postojeće Provedbeno planske dokumentacije donešene su odluke:
            Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta „Bjelašnica I faza“
            Odluka o provođenju Urbanističkog projekta „Bjelašnica I faza“
            Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Bjelašnica II faza“
            Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Gornja Grkarica“
            Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta „Gornja Grkarica“
            Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanu Regulacionog plana dijela posebnog područja Bjelašnica

Realizacijom navedenih Provedbeno – planskih dokumenata na ovim prostorima izgradio bi se jedan od najmodernijih sportsko – rekreacionih centara. Stvorili bi se uslovi za razvoj turističke privrede Općine Trnovo, Kantona Sarajevo pa i šire, izgradili bi se smještajni kapaciteti, obnovile postojeće staze i vertikalni transport, izgradile bi se nove staze i vertikalni transort na potezu Šiljak – Donja Grkarica, Šiljak – Štinji do i Gojčinova ravan – Jarčev kamen.

Na cijelom prostoru izgradile bi se moderne saobraćajnice koje bi povezivale naseljena mjesta sa centrom, izgradili bi se kanalizacioni sistemi za postrojenjima za tretman otpadne vode za sva naseljena mjesta, izradila bi se studija opravdanosti snadbjevanja vodom Igmana i Bjelašnice sa prostora Općine Trnovo kao i proizvodnja vještačkog snijega, za prostor Igmana i Bjelašnice izgradila bi se nova separatna mreža fekalnih voda i kišnice, zaštitilo i valorizovalo kulturno – historijsko naslijeđe ovih prostora, riješilo uklanjanje i odvoz otpada sa ovih prostora, zaštitila izvorišta i vodotoci na ovim prostorima, riješio problem pokrivenosti GSM i TV signalom, prostor općine očistio od mine.

U toku je izgradnja hotela, apartmana, pansiona i javnih sadržaja u ukviru Urbanističkog projekta “Bjelašnica I faza”. U proteklom periodu je izgrađena infrastruktura za pomenuti obuhvat te doveden plin od Hrasnice da Babina Dola. Uporedo za izgradnjom objekata u Bjelašnici I pristupilo se izradi Urbanističkih projekata Bjelašnica II i Gornja Grkarica. U obuhavatu Urbanističkog projekta „Bjelašnica II faza“ pored smještanih kapaciteta planirana je izgradnja zajedničkih sadržaja (dvorana, bazen, dom zdravlja, banke, mjenjačnice i drugi ugostiteljsko turistički sadržaji). Ova faza će nadopuniti nedostajuće sadržaje u Urbanističkom projektu „Bjelašnica I faza“. Realizacijom ove faze izgradit će se 2000 ležaja kako u hotelima tako i u apartmanima i pansionima.

Da bi se upotpunila i ljetna ponuda na prostoru Igmana i Bjelašnice Urbanističkim projektom „Gornja Grkarica“ planirana je izgradnja otvorenih sportskih terena, Ergele sa manježom kao i staza za jahanje, biciklističkih i trim staza.

Problem saobraćajne gužve u centru razrješit će se izgradnjom zaobilaznice hotel „Maršal“ – Donja Grkarica.

Saobraćaj u mirovanju na prostoru Babina dola rješit će se izgradnjom garaža u sklopu objelata ili gradnjom samostalnih objekata.

Nedostatak staza i vertikalnog transporta riješit će se proširenjem obuhvata na lokalitet Šiljka i Donje Grkarice. U toku su aktivnasti oko unošenja ovog prostornog obuhvata u Prostorni plan Kantona Sarajevo.

        Preuzeto sa sajta Opstine Trnovo (BiH) - www.trnovo.ba


Srodne strane