Vesti Specifičnosti obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju

Specifičnosti obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju

Kopaonik | 04.04.2019. | Sasi - Ivss
Program teaches children with disabi

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju.

Ovo je navela Rada Kukolj Savić, prof sporta i fizičkog vaspitanja iz Udruženja „Snaga Pokreta“ na svom predavanju na temu: Izazovi, teškoće i specifičnosti u realizaciji obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju.

Predavanje je održanao u okviru Zimske škole - seminara za overa sticanja međunarodne licence univerzitetskig i školskog instruktora u međunarodnom sistemu – IVSS (za profesore sporta i fizičkog vaspitanja) koja se od 20-23. marta 2019. odvijala na Kopaoniku.

Rada Kukolj Savić ima iskustvo od 20 godina u radu sa decom sa posebnim potrebama. Ona je sa polaznicima seminara nakon predavanja, otvorila diskusiju u pokušaju da se dobije prava slika aktivnosti dece sa posebnim potrebama u školama.

Ovo je prvi put se ovakav program realizuje preko Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - ZUOV za profesore sporta i fizičkog vaspitanja u realizaciji skijanja. Predavanje je realizovano prvi put i za Instruktore skijanja na Kursu u peridu od 22-31.marta 2019. Bilo je veoma korisno da se i ski instruktori moraju da se upoznaju sa ovom tematikom.

Ovo predavanje predstavlja samo početak realizacije programa obuke skijanja za decu sa posebnim potrebama.

Tema predavanja:

Izazovi, teškoće i specifičnosti u realizaciji obuke skijanja kod dece sa smetnjama u razvoju

Razvoj dece, nije stvar urođenih kapaciteta ili ograničenja samog deteta, već predstavlja rezultat onoga sa čime se dete rađa, nege i brige koju dobija u okviru svoje porodice i zajednice, odnosno podsticaja i podrške koju dobijaju od drugih javnih vaspitnih i obrazovnih institucija. Procesi rasta i razvoja deteta, sazrevanja i učenja odvijaju se uz uzajamne uticaje bioloških, psiholoških i socijalnih faktora.

Fizička aktivnost je glavni preduslov za sazrevanje deteta i predstavlja osnovno sredstvo pomoću koga dete dolazi do ostvarenja određenih ciljeva. Zbog toga se fizička aktivnost ne može nadoknaditi niti zameniti ničim drugim u razvoju deteta. Ne postoji ni jedan način koji tako svestrano sjedinjuje i ostvaruje višestruke ciljeve razvoja dece, naročito dece sa smetnjama u razvoju kao što to čini fizička aktivnost.

Dete sa smetnjama u razvoju je, prema određenju Svetske zdravstvene organizacije, dete koje “ima teškoće u razvoju i nije u mogućnosti da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja, odnosno čije zdravljae i razvoj mogu znatno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite ili drugih oblika podrške“.

Deca sa smetnjama u razvoju se češće sreću sa preprekama koje otežavaju njihovo uključivanje u zajednicu.

Značajne smetnje u razvoju mogu se ispoljiti u jednom ili više razvojnih domena, u oblastima razvoja čula, telesnih, mentalnih, govorno-jezičkih i socio-emocionalnih funkcija.

Skijanje, kao kompleksna motorička veština, predstavlja “zlatni ključ“ u rukama profesionalca, za sveobuhvatni razvoj ličnosti dece sa smetnjama u razvoju.

Od učenja preko usavršavanja tehnike skijanja, deca sa smetnjama u razvoju osim motoričkih veština, podstiču i unapređuju i druge aspekte ličnosti.

U zavisnosti od vrste, stepena i manifestnih karakteristika deteta sa smetnjama u razvoju, u procesu nastave skijanja, svakom detetu se pristupa na njemu jedinstven način.

Osnovna karakteristika u radu sa decom sa smetnjama u razvoju je čekanje. Čekanje da dete primi informaciju, čekanje da dete u određenom centru nervnog sistema preradi informaciju, i čekanje da dete da adekvatan odgovor na primljenu informaciju.

Uz čekanje ide strpljenje i verbalna podrška detetu sa smetnjama u razvoju, da istraje u zadatoj aktivnosti. Pohvala mora postojati ne samo pri uspešno izvršenoj zadatoj aktivnosti, već i pri ulaganju napora da se aktivnost realizuje.

Deca sa smetnjama u razvoju, svoje najveće benefite mogu ostvariti upravo kroz bavljenje fizičkim aktivnostima i moćnim spotrovima, kao što je skijanje.

-------------------------

Zimsku školu – seminar 2019 na Kopaoniku je organizovalo:

Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu (Serbian association of snowsports instructors - SASI)
na čelu sa Predsednikom Udruženja Vladom Stijepović, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, Delegat u IVSS.

IVSS - International Association Snowsports at Schools and Universities - Međunarodna asocijacija sportova na snegu u školama i univerzitetima članica je šire asocijacije Interski

Komentari