Vesti Golija - Izrada projektne dokumentacije za prvu fazu skijališta

Golija - Izrada projektne dokumentacije za prvu fazu skijališta

Golija | 23.05.2018. | Skijališta Srbije
golija staze Ifaza 527x320

Na osnovu planova JP „Skijališta Srbije“, za realizaciju projekta izgradnje Ski centra na Goliji objavljene su odgovarajuće Javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za Izgradnju prve faze razvoja skijališta Golija.
Nakon sprovedenih javnih rasprava, donešenih planova i odluka, idejnog projekta,... izrada projektno-tehničke dokumentacije je poslednja faza i uslov za početak radova na terenu.

Ovim Javnim nabavkama obuhvćeno je:
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije pristupnog puta do ski centra sa pripadajućim parkingom.
- Izrada projektno-tehničku dokumentaciju za šestosed isklopivu žičaru sa dve ski staze i sa ski putevima.
- Usluge geodetskog snimanja lokacija za projektovnje i izgradnju skijališta Golija.

Dokumentacija koja će se raditi za PRVU FAZA izgradnje skijališta Golija, a za koju su raspisane ove Javne nabavke, obuhvata:

- Izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pristupnog put do ski centra na Goliji sa pratećim parkingom, odnosno izgradnju pristupne saobraćajnice „S1“ i parkinga za putničke automobile u okviru kog se nalazi stajalište za autobuse.
Funkcija saobraćajnice S1 je da poveže put Golijska reka -Odvraćenica  sa parkingom  u  okviru  kompleksa  ski  centra.  Dužina saobraćajnice od ukrštanja sa putem Golijska  reka - Odvraćenica do ukrštanja sa planiranom saobraćajnicom S3 iznosi 587,20m.
Na predmetnoj lokaciji u ovoj prvaj fazi planirano je parkiralište sa 8 parking mesta za autobuse i do 235 mesta za putničke automobile uz mogućnost daljeg proširenja.


Prikaz pristupnog puta i parkinga

Prva faza izgradnje parkinga


- Izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dve ski staze i šestosedu isklopivu žičaru, kao i  izgradnja veznih puteva od planiranog parkinga do polazne i izlazne stanice žičare, kao i platoe dovolјnih dimenzija prema potrebama skijaša i njihovog ukrcavanja/iskrcavanja, na polaznoj i izlaznoj stanici žičare, kako bi se u ovoj fazi obezbedila  efikasna  realizacija  i puna funkcionalnost skijališta na Goliji

Oznaka Namena Dužina horizontalne
trase (m)
Visinska razlika
(m)
Nagib prosečni
(%)
A žičara 1450,50 321,79 22,18
S1 ski staza 1599,87 296,97 18,56
S2 ski staza 1423,13 304,50 21,40

U I fazi radi se projektno-tehnička dokumentacija za žičaru i dev staze - na slicu obojeno teget bojom

Tehnička dokumentacija će se raditi u fazama, i to:
- Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
- Idejni projekat-IDP sa Studijom opravdanosti,
- Projekat za građevinsku dozvolu – PGD
- Projekat za izvođenje – PZI i
- Projekat izvedenog objekta – PIO

Opis postojećeg plana
Planom detalјne regulacije za Ski centar „Golija“ na teritoriji opštine Ivanjica uređuje se područje u površini od 262,67 ha u  okviru zone planiranog skijališta i dela turističke celine  Odvraćenica na planini Goliji.
Područje Plana nalazi se sa južne strane neposredno uz postojeće vikend naselјe na Odvraćenici i postojeći opštinski put prema Golijskoj reci, sa istočne strane do vrha na 1800m.n.v. i zaštićenog dobra Parka prirode Golija (lokaliteta Suvi Breg i izvorišta Cikotina voda), na zapadu granica pretežno ide prevojem na izohipsi od 1630 m.n.v. i spušta se do postojećeg nekategorisanog puta u severozapadnom delu Planskog područja.,
Planirani ski centar  predstavlјa deo planiranog jedinstvenog skijaškog područja koje će u krajnjoj fazi realizacije objediniti planirane turističke centre- Vrhovi - Odvraćenica, Golijska Reka i Šeremetovica - Kuti - Plešin.
Planirano skijalište, zajedno sa planiranim turističkim centrom u okviru turističke celine Odvraćenica-Vrhovi, predviđeno je kao okosnica turističkog razvoja u prvoj fazi na teritoriji Parka prirode Golija. Ovo područje je detalјnom analizom i evaluacijom svih relevantnih elemenata i fizičkih  karakteristika područja Golije određeno kao najpogodnija lokacija za inicijalni razvoj turizma na području planine Golije.

Plan budućeg skijališta

Gradnja leta 2018.
Ono što će se ovog leta na terenu fizički raditi je pristupni put. Raspisana je i Javna nabavka za izvođenje radova je izgradnja pristupnog put “S1” sa prvom fazom parkinga, za min 110 parking mesta. Tokom izvođenja radova biće omogućeno odvijanje saobraćaja na postojećem putu Golijska reka - Odvraćenica.
Očekuje se da će ovog leta pomenuti postojeći put Golijska reka - Odvraćenica i konačno biti afaltiran.

 

Komentari