Vesti Crna Gora - Program podsticajnih mera za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014/2015.

Crna Gora - Program podsticajnih mera za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014/2015.

Podgorica | 24.12.2014. | montenegro.travel
cg09foto ilijaperic640

U cilju obogaćivanja turističke ponude i unapređenja kvaliteta usluga u zimskoj sezoni, Vlada Crne Gore obezbjeđuje stimulativni program podrške crnogorskim skijalištima. Program podsticajnih mjera za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014/2015.

Dodela sredstava podrazumijeva raspodelu ukupnog namenskog iznosa od 60.000 € za pokrivanje troškova koji se odnose na obogaćivanje ponude i unapređenje usluga na ski-stazama i ski-poligonima, u skladu Javnim pozivom i Programom.

-----------------------
U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-2788/3 od 5. decembra 2014. godine Nacionalna turistička organizacija Crne Gore objavljuje:

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014/2015.

I Predmet

U cilju obogaćivanja turističke ponude i unapređenja kvaliteta usluga u zimskoj sezoni, Vlada Crne Gore obezbjeđuje stimulativni program podrške crnogorskim skijalištima. Program podsticajnih mjera za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014. / 2015. (u daljem tekstu Program) dat je u nastavku Javnog poziva.

Dodjela sredstava podrazumijeva raspodjelu ukupnog namjenskog iznosa od 60.000 € za pokrivanje troškova koji se odnose na obogaćivanje ponude i unapređenje usluga na ski-stazama i ski-poligonima, u skladu Javnim pozivom i Programom.

II Objava

Javni poziv objavljen je dana 11.12.2014. godine.

Javni poziv i Program objavljeni su na internet stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma: www.mrt.gov.me i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na linku: www.montenegro.travel/me

III Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva po ovom Javnom pozivu imaju privredna društva koja upravljaju skijalištima koja ispunjavaju sljedeće uslove:
- Posjedovanje odobrenja za rad za prethodne 4 sezone

- Posjedovanje biljeske o ispravnosti čeličnih užadi i tehničkog izvještaja o IBR ispitivanju čeličnih užadi magnetnom defektoskopijom, tj. metodom bez oštećenja za sezone 2011/12, 2012/13.
- Posjedovanje biljeske o ispravnosti čeličnih užadi za sezonu 2014/15.
- Trogodišnji Izvještaj o ispravnosti elektro instalacija (potrebno ih je priložiti minimum dva).
- Posjedovanje mašine za pripremu staza.

IV  Potrebna dokumentacija

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a)     Zahtjev za dobijanje podrške;
b)     Akcioni plan za pripremu turističke sezone sa rokovima;

c)      finansijski plan sa:
 - aktivnostima iz akcionog plana
 - analitičkim pregledom troškova po aktivnostima i projektovanim izvorima finansiranja;
 - obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;
 - ostale  bitne finansijske podatke i pokazatelje;
d)     dokaz o registraciji;
e)   ovjerenu kopiju biljeske o ispravnosti čeličnih užadi i tehničkog izvještaja o IBR ispitivanju čeličnih užadi magnetnom defektoskopijom, tj. metodom bez oštećenja za sezone 2011/12, 2012/13.
f)      ovjerenu kopiju biljeske o ispravnosti čeličnih užadi za sezonu 2014/15.
g)     ovjerenu kopiju izvještaja o ispravnosti elektro instalacija (potrebno ih je priložiti minimum dva).
h)     Izjavu o posjedovanju mašine za pripremu staza.

Ministarstvo i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore zadržavaju pravo da od podnosioca zahtjeva zatraže dodatna pojašnjenja

 

V Namjensko korišćenje sredstava

Dodijeljena podrška se može koristiti isključivo za namjene definisane u zahtjevu, odnosno odluci o dodjeli podrške i proističućem ugovoru, a u skladu sa uslovima koji su definisani  Javnim pozivom i Programom. U tom smislu, korisnik je dužan da, u roku koji će biti preciziran ugovorom, dostavi odgovarajući dokaz o namjenskom utrošku sredstava.

NTOCG obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja NTOCG.

Kao dokaz o namjenskom trošenju sredstava dostavljaju se ovjerene kopije računa ili drugog akta na osnovu kojih je privredno društvo izvršilo uplatu.

Takođe, korisnik sredstava dužan je dostaviti Izvještaj o realizaciji Akciopnog plana za pripremu turističke sezone.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju kod korisnika sredstava.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proističu iz Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti NTOCG pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, NTOCG donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

VI Postupak i rok donošenja odluke

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti Radne grupe koju formira direktor NTOCG. Radna grupa obrađuje i sitematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje predlog liste korisnika za podršku.

Konačnu Odluku o dodjeli podrške donosi direktor NTOCG. Odluka o dodjeli podrške donijet će se najkasnije u roku 10 dana od krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva.

VII Rok za potpisivanje ugovora

NTOCG će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 15 dana od dana objave Odluke o dodjeli podrške.

VIII Način i rok podnošenja zahtjeva i prateće dokumentacije

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, s oznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za  dobijanje podrške za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014. / 2015.

Rok za podnošenje zahtjeva sa pratećom dokumentacijom je 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Na osnovu Zakona o turizmu („Sl. list Crne Gore“, br. 61/10 od 22. 10. 2010, 40/11 od 08. 08. 2011, 53/11 od 11.11.2011 god.), Vlada Crne Gore donosi

-------------------------------------------------------

P R O G R A M

podsticajnih mjera za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014. / 2015.

I Ciljevi

U cilju obogaćivanja turističke ponude i unapređenja kvaliteta usluga u zimskoj sezoni, Vlada Crne Gore obezbjeđuje stimulativni program podrške crnogorskim skijalištima.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTOCG) za potrebe realizacije ovog Programa obezbijedili su sredstva u iznosu od po 20.000 € ili ukupno 60.000€.

Podrška se sastoji u odobravanju sredstava za pokrivanje troškova koji se odnose na obogaćivanje ponude i unapređenje usluga na ski-stazama i ski-poligonima.

II Korisnici

Korisnici podrške su privredna društva koja upravljaju skijalištima koja ispunjavaju sljedeće uslove:
 - Posjedovanje odobrenja za rad za prethodne 4 sezone (za sezone 2010/11, 2011/12, 2012/13 i 2013/14).

 - Posjedovanje biljeske o ispravnosti čeličnih užadi i tehničkog izvještaja o IBR ispitivanju čeličnih užadi magnetnom defektoskopijom, tj. metodom bez oštećenja za sezone 2011/12, 2012/13.
 - Posjedovanje biljeske o ispravnosti čeličnih užadi za sezonu 2014/15.
 - Trogodišnji Izvještaj o ispravnosti elektro instalacija (potrebno ih je priložiti minimum dva).
 - Posjedovanje mašine za pripremu staza.

III Iznos podrške

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je 10 % ukupnih troškova, a maksimalna podrška iznosi 25.000 €.

IV Namjena sredstava

Sredstva se mogu koristiti isključivo za obogaćivanje ponude i unapređenje kvaliteta usluga na ski stazama i ski poligonima u predstojećoj zimskoj sezoni 2014. / 2015.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova vezanih za:
 - uređenje i održavanje ski staza i ski poligona,
 - uređenje dodatnih sadržaja na skijalištu kojim se obogaćuje turistička ponuda,
 - održavanje ski žičara i liftova i
 - implementaciju standarda kojim se povećava bezbjednost na ski stazama i ski poligonima.

 •  

   V  Potrebna dokumentacija

   Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
   i)       Zahtjev za dodjelu podrške;
   j)       Akcioni plan za pripremu turističke sezone sa rokovima;
   k)      finansijski plan sa:
    -
   aktivnostima iz akcionog plana
    - analitičkim pregledom troškova po aktivnostima i projektovanim izvorima finansiranja;
    - obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;
    - ostale  bitne finansijske podatke i pokazatelje;
   l)       dokaz o registraciji;
   m)     ovjerenu kopiju biljeske o ispravnosti čeličnih užadi i tehničkog izvještaja o IBR ispitivanju čeličnih užadi magnetnom defektoskopijom, tj. metodom bez oštećenja za sezone 2011/12, 2012/13.
   n)     ovjerenu kopiju biljeske o ispravnosti čeličnih užadi za sezonu 2014/15.
   o)     ovjerenu kopiju izvještaja o ispravnosti elektro instalacija (potrebno ih je priložiti minimum dva).
   p)     Izjavu o posjedovanju mašine za pripremu staza.

   Ministarstvo i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore zadržavaju pravo da od podnosioca zahtjeva zatraže dodatna pojašnjenja.

   VI Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije

   NTOCG objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014. / 2015. na internet stranicama organizacije.

   Potencijalni korisnici podnose zahtjev za dobijanje sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

   Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, s oznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za  dobijanje podrške za pripremu skijališta za turističku sezonu 2014. / 2015.

   VII Rok za podnošenje prijava

   Ovaj Javni poziv je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

   VIII Postupak donošenja odluke

   Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti Radne grupe koju formira direktor NTOCG. Radna grupa obrađuje i sitematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje predlog list korisnika za podršku.

   Konačnu Odluku o dodjeli podrške donosi direktor NTOCG. Sa podnosiocima zahtjeva NTOCG zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

   IX Rok za donošenje odluke

   Odluka o dodjeli podrške donijet će se najkasnije u roku 10 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijave.

   X Rok za potpisivanje ugovora

   NTOCG će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 15 dana od dana objave Odluke o dodjeli podrške.

   XI Način isplate sredstava

   NTOCG će isplatiti 50% odobrenih sredstava nakon potpisivanja Ugovora, a 50% sredstava po dostavi finansijskog izvještaja i dokaza o namjenskom trošenju odobrenih sredstava.

   Kao dokaz o namjenskom trošenju sredstava dostavljaju se ovjerene kopijie računa ili drugog akta na osnovu kojih je privredno društvo izvršilo uplatu.

   Takođe, korisnik sredstava dužan je dostaviti Izvještaj o realizaciji Akciopnog plana za pripremu turističke sezone.

   XII Nadzor

   NTOCG obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja NTOCG.

   Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju kod korisnika sredstava.

   U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti NTOCG pisanim putem.

   U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, NTOCG donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

   Napomena:

   Tokom realizacije Programa Ministarstvo održivog razovja i tuirzma i NTOCG zadržavaju pravo njegove izmjene i dopune.

    

Komentari