JAVNO PREDUZEĆE „SKIJALIŠTA SRBIJE”
Beograd,
Nemanjina 22-26
objavljuje
JAVNI POZIV
za kvalifikaciju ponuđača u prvoj fazi restriktivnog postupka za nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, niskogradnje, žičare i komunalne infrastrukture, na svim planinama u Republici Srbiji gde JP „Skijališta Srbije” ima osnovane ski centre
(broj nabavke 01/08)

Javno preduzeće „Skijališta Srbije”, Beograd poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna lica da podnesu prijavu za priznavanje kvalifikacije, na period od tri godine od dana sastavljanja liste, pod uslovima iz javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Predmet javne nabavke je pružanje usluga izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, niskogradnje, žičare i komunalne infrastrukture, na svim planinama u Republici Srbiji gde JP „Skijališta Srbije” ima osnovane ski centre (Kopaonik, Stara planina, Zlatibor, Divčibare i druge planine).

Tehnička dokumentacija obuhvata: izradu idejnog projekta, izradu glavnog A-G projekta, izradu glavnog projekta mašinskih (pogonskih) instalacija, izradu glavnog projekta elektro instalacija jake struje, izrada glavnog projekta el. instalacija slabe struje, izrada glavnog projekta hidrotehničkih objekata i instalacija, nostrifikacija inostrane tehničke dokumentacije.

Pravo na učešće imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 39/02 i 55/04). Pored obaveznih uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, podnosilac prijave je u obavezi da ispuni i dodatne uslove:
1. da je opremljen (na osnovu vlasništva ili lizinga) sa minimalno dva putnička vozila za prevoz ekipa za pružanje predmetne usluge;
2. da je pružao usluge koje su predmet javne nabavke u poslednje tri godine, za najmanje tri posla godišnje, slična predmetu javne nabavke. Pod obavljanjem usluga koje predstavljaju predmet javne nabavke, naručilac će smatrati samo izradu tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekat) za izgradnju objekata (a ne rekonstrukcija, sanacija objekata i sl. niti izrada tehničke dokumentacije za pojedine vrste radova – elektro, mašinske, vodovod i kanalizacija i sl.);
3. da zapošljava ili ima mogućnost neposrednog i brzog angažovanja najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa licencom u smislu člana 26. Odluke o vrstama licenci, koje izdaje Inženjerska Komora Srbije i to sledeće struke:
– dipl. inž. arhitekture, licenca 301 i 302
– dipl. inž. građevine, licenca 310,311, 312, 314
– dipl. inž. mašinstva, licenca 333
– dipl. inž. šumarstva, licenca 375
– dipl. inž. saobraćaja, licenca 312
– dipl. inž. građ. geotehnike, licenca 316
– dipl. inž. elektrotehnike, licenca 350 i 352
4. da ponuđač poseduje licencu izdatu od strane nadležnog ministarstva za projektovanje objekata iz člana 89. stav 4. tačka 8. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06).
Kvalifikacija ponuđača će se utvrditi na period od tri godine od dana sastavljanja liste kvalifikovanih ponuđača (kandidata).

Svako zainteresovano pravno lice može da izvrši uvid u konkursnu dokumentaciju od trenutka objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS” u prostorijama JP „Skijališta Srbije”, Ulica narodnih heroja 43, 17 sprat, Novi Beograd ili da istu preuzme na navedenoj adresi uz dokaz o uplati 1.000,00 dinara na ime troškova umnožavanja konkursne dokumentacije, na žiro račun broj: 205-124079-40, koji se vodi kod Komercijalne banke, ad, sa naznakom: „Prijava za priznavanje kvalifikacije za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije, redni broj 01/08”, svakog radnog dana u periodu od 8,00 do 16,00 časova.

Rok za dostavljanje prijava ističe 25. dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” u 12,00 časova. Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu: JP „Skijališta Srbije”, Ulica narodnih heroja 43, 17. sprat, Novi Beograd. Prijave moraju imati oznaku: „Prijava za priznavanje kvalifikacije za javnu nabavku pružanja usluga izrade tehničke dokumentacije, redni broj 01/08 – ne otvarati”. Na poleđini koverte ponuđač je u obavezi da napiše svoju potpunu adresu.

Otvaranje prijava će se obaviti istog dana (25. dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”) u 12 časova i 15 minuta u prostorijama naručioca u Ulici narodnih heroja broj 43, 17 sprat, Novi Beograd. Otvaranje prijava neće biti javno.
Lista kvalifikovanih ponuđača (kandidata) biće sačinjena u roku od 15 dana od dana otvaranja prijava, o čemu će svi podnosioci prijava biti pismeno obavešteni.
Osobe za kontakt: Nevenka Ignjatov, telefon: 011/313-2295
Ivanka Nikolić, telefon: 011/313-2858