PDA

Pogledati punu verziju : Raspisan Javni oglas za davanje zemljista za izgradnju prvog hotela na Staroj planinivlada019
27.10.2008, 01:27
Raspisan Javni oglas za davanje zemljista za izgradnju prvog hotela na Staroj planini.


Kako saznajemo na sajtu grada Knjazevca (http://www.knjazevac.org.rs) upravni odbor Skijalista Srbije doneo je odluku za davanje zemljista u zakup radi postavljanja ugostiteljskog objekta na Staroj planini...


-------------------------------------------------------------

Републике Србије“, бр. 46/2006), Одлуке Управног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије“, број 6661/7 од 18.09.2008. године, Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ расписује:
Ј А В Н И О Г Л А С
За давање у закуп земљишта
ради постављања угоститељског објекта на Старој Планини
I
Предмет овог огласа је давање у закуп земљишта у својини Републике Србије, на подручју Ски центра „Стара Планина“ а којим управља Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ (у даљем тексту: Закуподавац), које представља део катастарске парцеле 8041/6 КО Црни Врх Општина Књажевац, површине 392м2, уз обавезу постављања монтажног угоститељског објекта, површине у основи између 150 и 190м2, у сврхе обављања угоститељске делатности.
II
􀂃
простор предвиђен за постављање објекта се налази у близини полазне станице четвороседе жичаре;
􀂃
локација има приступ јавном путу, налази се у простору који је приступачан посетиоцима ски центра;
􀂃
објекат ће се изградити у складу са Актом о урбанистичким условима које прибавља закупац; закупац има обавезу да изврши геодетско снимање терена пре подношења захтева за издавање Акта;
􀂃
намена - угоститељски садржај, пружање услуга посетиоцима ски центра;
􀂃
земљиште за закуп површине 392 м2 (14х28м), са обавезом изградње објекта површине у основи 150 - 190 м2 (дозвољене спратности објекта П +1 +Пк) са могућношћу постављања дрвене терасе површине 50-90м2, а све према урбанистичким условима;
III
Земљиште се даје у закуп са могућношћу прикључка на електро, канализациону и водоводну мрежу сходно техничким условима надлежног јавног предузећа које управља овим мрежама.
По истеку временског периода закупа, Закупац је дужан да, на захтев Закуподавца, уклони угоститељски објекат, али се уговорне стране могу споразумети да ће објекат по истеку закупа припасти Закуподавцу, уз накнаду вредности објекта Закупцу од стране Закуподавца.


Све прикључене инсталације и изграђени објекти комуналне инфраструктуре по истеку временског периода закупа постају власништво Закуподавца.
IV
Земљиште се издаје у закуп на период од 5 година уз право на продужетак трајања закупа уз сагласност уговорних страна и правом на једнострани раскид у случају коришћења земљишта односно објекта супротно намени за коју се издаје, у случају других разлога и у поступку који ће бити регулисани Уговором о закупу.
V
Закупац ће израдити идејно решење угоститељског објекта и спровести радове на постављању монтажног угоститељског објекта, са претходним радовима на уређењу терена, његовом прикључењу на електро, канализациону и водоводну мрежу, о свом трошку.
Закупац се обавезује да земљиште, односно монтажни објекат користи искључиво за обављање угоститељске делатности. Објекат ће поставити у свему у складу са инструкцијама које даје Закуподавац како следи:
-
Дизајн објекта и материјал од кога се он може изградити мора бити усклађен са планинским амбијентом и климатским условима (користити искључиво природне и еколошке грађевинске материјале у првом реду дрво и камен);
-
Идејним решењем монтажног угоститељског објекта обухватити и решење уређења терена (узети у обзир да је терен у благом паду, са присутним површинским водама те да је стога неопходно терен изнивелисати, и тамо где услови на локацији то изискују осигурати потпорним зидом и поставити дренажни систем у оквиру земљишта које је предмет закупа);
-
Комисија Закуподавца има право да одбије понуду уколико оцени да понуђено идејно решење објекта не одговара захтевима Закуподавца из овог огласа;
-
Ближа локација и позиција објекта према скици коју обезбеђује Закуподавац.
Угоститељски објекат не може бити пуштен у рад док овлашћени представници Закуподавца не констатују да је изграђен у свему у складу са захтевима Закуподавца.

Угоститељски објекат нити било који његов део, нити земљиште које је предмет закупа нити било који његов део не могу бити предмет подзакупа без изричите, писане сагласности Закуподавца.
VI Рок за отпочињање обављања делатности
Рок за отпочињање са обављањем угоститељске делатности је зимска сезона 2008/09 године.
Уколико закупац у назначеном року не отпочне са обављањем угоститељске делатности Закуподавац може раскинути уговор о закупу уз право да накнади стварну штету и изгубљену добит од закупца, уколико је до штете дошло кривицом закупца.
VII Закупнина
Минимални износ закупнине земљишта које је предмет овог огласа је 10,00 еура по м2 земљишта које се издаје у закуп, на годишњем нивоу, уз обавезу плаћања пореза од стране закупца.
Закупац ће бити ослобођен плаћања закупнине за период до 01.01.2009.
Закупнина за 2009. годину мора бити плаћена до 15.12.2008. године.
Закупнина за остале године закупа ће се плаћати у једнократном износу за сваку годину до 31. марта за текућу годину укључујући пораст цена на мало за претходну годину. Закупнина ће се обрачунавати и плаћати у динарској противвредности, по средњем курсу НБС, на фактурисања.
VIII Средства финансијског обезбеђења
Као средство финансијског обезбеђења закуподавац захтева од понуђача да доставе уз понуду бланко меницу и менично овлашћење потписано од овлашћеног лица Понуђача на основу кога Закуподавац може наплатити од изабраног понуђача износ једногодишње закупнине, увећан за ПДВ.
Понуђачи су дужни да уз понуду уплате гарантни депозит за озбиљност понуде у износу од 50% понуђене једногодишње закупнине на текући рачун Закуподавца бр. 205 – 124079 - 40 код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Средства гарантног депозита биће враћена понуђачима који нису изабрани за најповољнијег понуђача у року од 7 дана од достављања Одлуке о избору најповољнијег понуђача.Средства гарантног депозита које је уплатио закупац сматраће се делом закупнине за 2009. годину.
IX Право на подношење понуда и обавезна садржина понуде
Право подношења понуде по овом огласу имају сва правна лица и предузетници у Републици Србији, под условом:
1. Да је Понуђач регистрован за обављање угоститељске делатности;
Документација: Целокупан извод из Агенције за привредне регистре датума издавања не старијег од 6 месеци и то оригинал или оверена фотокопија, са свим прилозима (о упису привредног субјекта у регистар, врсти делатности и списком лица овлашћених за заступање).
2. Да Понуђач нема доспеле а неизмирене обавезе, према држави;
Документација: Потврда издата од надлежног државног органа
3. Да је Понуђач - правно лице поднео уз понуду.
- биланс стања за претходне две обрачунске године;
- биланс успеха за претходне две обрачунске године;
Понуђачи се обавезују да у понуди, поред закупнине, наведу и назив и седиште правног лица (предузетника) који подноси понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, ставе потпис овлашћеног лица и печат.
Понуђач уз понуду треба да достави идејно решење угоститељског објекта.
Пословни капацитет Понуђач доказује достављањем података о броју запослених на неодређено и одређено време (доказ: копије М образаца и радних књижица), о броју објеката у којима обавља угоститељску делатност и њиховој површини (доказ уговор о закупу, купопродаји или други доказ о правном основу коришћења објекта и његовој површини који мора гласити на име/назив Понуђача), подацима о финансијском резултату пословања (доказ: завршни рачун за последње две обрачунске године), доказе о евентуалним наградама оствареним у пољу угоститељства.
X
Јавни оглас ће се спровести на основу прикупљања затворених понуда у поступку који ће водити Комисија коју ће формирати Закуподавац.
Одлуку о најповољнијем понуђачу Закуподавац ће донети на основу предлога Комисије која ће ценити исправност понуда – испуњеност услова
благовременост понуда, понуђену цену и пословни капацитет понуђача.
Најповољнијим понуђачем сматраће се онај коме Комисија Закуподавца додели највећи број поена у поступку оцене понуда.
Комисија Закуподавца ће вредновати понуде према следећим критеријумима:
- 75% поена на име висине понуђене закупнине;
-25% поена на име пословног капацитета Понуђача;
Неисправне понуде и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде уколико оцени да нити једна није прихватљива.
XI Рок подношења понуда и отварање понуда
Рок за подношење понуда износи 15 дана од дана објављивања овог огласа. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп земљишта на Старој Планини – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Јавно предузеће Скијалишта Србије, Булевар уметности 16а, 11070 Нови Београд.

vlada019
27.10.2008, 01:28
Заинтересована правна лица и предузетници могу преузети документацију потребну за припремање понуда, у пословним просторијама закуподавца, у року од 10 дана од објављивања овог огласа, а на основу приложеног пуномоћја.
Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Закуподавца последњег дана рока за подношење понуда до 13 часова.
Поступак отварања понуда ће спровести Комисија Закуподавца последњег дана рока за достављање понуда у 13.30 часова у пословним просторијама Јавног предузећа Скијалишта Србије, Булевар уметности 16а, 11070 Нови Београд.
Отварање понуда је јавно.
Ако је 15 дан од објављивања овог огласа нерадни дан, као последњи дан за достављање понуда рачунаће се први наредни радни дан.
XII Закључење уговора о закупу
По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача Комисија Закуподавца ће позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 дана од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише Уговор о закупу.


Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора Закуподавац ће задржати износ уплаћен на име гарантног депозита за озбиљност понуде и закључити Уговор о закупу са другопласираним понуђачем.

XIII Контакт
Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон: 011 3116812, контакт особа: Јелисавета Стевановић
телефон: 011 3114632, контакт особа: Милош Јовановић.


pdf (http://www.skijalistasrbije.rs/tenderi/08_10_20b.pdf)
-----------------------------------------

preuzeto sa
http://www.knjazevac.org.yu/forum/index.php?board=87.0