PDA

Pogledati punu verziju : Skijalista Srbije raspisalo Javni poziv za sistem za vestacko...vlada019
27.10.2008, 01:12
На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 39/02,43/03,55/04,101/05)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ''
Булевар уметности бр. 16а, Нови Београд
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу уговора о јавној набавци система за вештачко оснежавање
за потребе Ски центра ''Стара планина''
по систему ''кључ у руке''
редни број набавке 40/08
Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'' , Булевар уметности 16а, Нови Београд позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица да поднесу своју писану понуду под условима из јавног позива и конкурсне документације.
Предмет јавног позива је јавна набавка система за вештачко оснежавање за потребе Ски центра ''Стара планина'' по систему ''кључ у руке''.
Детаљнија спецификација предмета јавне набавке налази се у конкурсној документацији, а предмет јавне набавке састоји се од:
1)
Израде идејног и главног пројекта, у складу са Законом о планирању и изградњи;
2)
Испоруке опреме система за производњу вештачког снега;
3)
Извођења грађевинских, електромонтажних и машинских радова на изградњи и монтажи система за вештачко оснежавање.
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове у складу са чланом 45. и чланом 46. Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи као и остале услове дефинисане конкурсном документацијом. Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.
Увид у конкурсну документацију може се извршити до 30. ог дана од дана објављивања јавног позива у ''Службеном гласнику РС'' радним даном од 9-15 часова у просторијама ЈП ''Скијалишта Србије'', на адреси Булевар уметности бр. 16а, 1. спрат, Нови Београд, односно преузимање исте се може извршити у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у ''Службеном гласнику РС'' на горе поменутој адреси, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације и презентацију доказа о уплати износа од 1.000,00 еура за откуп конкурсне документације. Домаћи понуђачи треба да уплате износ од 1.000,00 еура у динарској противвредности по средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући рачун ЈП „Скијалишта Србије“ број 205-124079-40, који се води код Комерцијалне банке а.д., са сврхом уплате „Јавна набавка система за вештачко оснежавање – Стара планина, број набавке 40/08“.
Понуђачи из иностранства износ од 1.000,00 еура треба да уплате на девизни рачун ЈП „Скијалишта Србије“ који се води код Комерцијалне банке а.д., а према инструкцијама за уплату:
кореспондентна банка: DRESDEFF, Dresdner bank AG, Frankfurt am Main, Germany,
банка корисника: KOBBRSBGXXX, Koмерцијална банка а.д., Светог Саве 14, Београд, Република Србија,
корисник: RS35205002018339000020, JП „Скијалишта Србије“, Булевар уметности 16а, Београд, Република Србија,
са назнаком: „Јавна набавка система за вештачко оснежавање – Стара планина, број набавке 40/08“.
Уплаћени износ је бесповратан а сви трошкови и провизије трансакције падају на терет понуђача.
Рок за достаљање понуда је 40 дана од дана објављивања јавног позива у ''Службеном гласнику РС'' до 13 часова, односно до датума и времена и на начин наведен у конкурсној документацији. Понуде доставити на адресу:
ЈП ''Скијалишта Србије''
Булевар уметности 16 а, 1. спрат
11070 Нови Београд
Република Србија
У случају да је последњи дан рока нерадни дан, као последњи дан рока ће се рачунати први наредни радни дан.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла наручиоцу до назначеног дана и сата и таква понуда ће по окончању поступка отварања понуда бити враћена понуђачу неотворена.
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком.
Понуде морају имати ознаку ''Понуда за јавну набавку система за вештачко оснежавање на Старој планини, број набавке 40/08 - не отварати'', а на полеђини коверте назив понуђача и адресу.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
Отварање понуда је јавно.
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за достављање понуда, односно последњег дана рока у 13 часова и 30 минута у просторијама ЈП ''Скијалишта Србије'' на адреси Булевар ументости бр. 16а , 1. спрат, Нови Београд.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, оверена печатом и потписом овлашћеног лица, предати Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, у складу са чланом 55. Закона о јавним набавкама.
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 15 дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити писмено обавештени.
Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву могу се добити на телефон 011/ 311-31-46. Контакт особа: Марина Аксентијевић.


izvor Skijalista Srbije i sajt grada Knajzevca (http://www.knjazevac.org.rs)